Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.00.O.044
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Керівники бакалаврської кваліфікаційної роботи
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) є завершальною стадією навчання студентів ОР «Бакалавр» в університеті, головною метою якої є оволодіння методикою вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.
Завдання: Під час виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі загальні компетентності: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК12 Здатність працювати автономно. Під час виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі спеціальні (фахові) компетентності: СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ. СК17. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. ПР29. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: фінансовий аналіз, бюджетна система, фінансовий ринок, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: БКР – це випускна робота, яка виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі після засвоєння теоретичного курсу за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра.
Опис: Організаційно виконання БКР складається з таких етапів: 1) підготовчого, який починається з визначення студентом теми, її затвердження керівником БКР та завідувачем випускової кафедри, отримання обов’язкових індивідуальних завдань від керівника, які виконуються у 1 і 2 розділах БКР; 2) основного, який розпочинається одразу після затвердження теми БКР і завершується за один тиждень до закінчення періоду, відведеного для написання БКР. На цьому етапі БКР повинна бути повністю виконана, перевірена консультантами та керівником; 3) заключного (останній тиждень навчального графіку, що відведений для написання БКР), який складається з отримання відгуку керівника та підписання ним БКР, підписання БКР консультантом(-ами), проведення (за необхідності)5 попереднього захисту на кафедрі, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту та скерування на рецензування БКР, отримання рецензії на БКР
Методи та критерії оцінювання: Відгук керівника та рецензента роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Керівник оцінює роботу у відгуку керівника, вказуючи на сильні сторони роботи, зазначаючи недоліки роботи, якщо такі виявлено. Рецензент оцінює роботу у рецензії. Остаточна оцінка кваліфікаційної роботи формується за результатами публічного захисту перед членами ЕК.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичні рекомендації для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Алєксєєв І.В., Гориславець П.А., Бондарчук М.К., Партин Г.О., Хома І.Б., Шкварчук Л.О., Коць О.О., Чубка О.М., Желізняк Р.Й, Бонецький О.О.– Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2019. – 40 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).