Фінансова інфраструктура

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.074
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент, к.е.н., Федевич Л.С.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни “Фінансова інфраструктура” є підготовка висококваліфікованих бакалаврів економічного профілю, які мають достатні теоретичні знання стосовно сутності фінансової інфраструктури, її місця і ролі в фінансовій системі ринкової економіки, її складових, взаємозв`язку фінансової інфраструктури з іншими секторами фінансової системи держави
Завдання: Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. Здатність налагоджувати ефективні фінансові відносини та довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, інвесторами, фінансово-кредитними установами, страховими компаніями, використовуючи регламентуючі документи на засадах договірного права. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фінансовий ринок, гроші та кредит, банківська система; - кореквізити: дистрибуція фінансових продуктів та послуг.
Короткий зміст навчальної програми: Мета: набуття здобувачами вищої освіти знань щодо сутності фінансової інфраструктури, її місця і ролі в фінансовій системі ринкової економіки, її складових, взаємозв`язку фінансової інфраструктури з іншими секторами фінансової системи держави. Завдання дисципліни: вивчення сутності, призначення та ролі фінансової інфраструктури, її складових; інструментальної наповненості фінансової інфраструктури; оподаткування в зарубіжних країнах; податкової політики; відносин, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування. Предмет: відносини, що виникають у процесі здійснення основних фінансових операцій за участі держави, фінансових інститутів та інших суб`єктів економіки.
Опис: Суть, призначення та роль фінансової інфраструктури. Складові фінансової інфраструктури. Регулювання фінансової інфраструктури. Організація фінансової інфраструктури кредитного ринку. Місце валютного ринку та валютних операцій у фінансовій інфраструктурі. Сутність та структура фондового ринку та його місце в фінансовій інфраструктурі держави. Суб`єкти інформаційного забезпечення функціонування фінансової інфраструктури.
Методи та критерії оцінювання: Форми і засоби рубіжного та підсумкового контролю: - тестування знань із тем лекційного курсу; - усне опитування; - виступи на практичних заняттях (реферати, доповіді, дискусії); - виконання та захист лабораторних робіт; - розв'язання ситуаційних завдань та задач; - написання поточних контрольних робіт; - виконання контрольної або індивідуальної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Тематичний контроль рівня знань протягом семестру (в т.ч. лабораторні)– 40. 2. Виконання підсумкового завдання (індивідуального науково-дослідного завдання), контрольної роботи -30; 3. Проходження тестування - 30
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: В процесі навчання студент повинен продемонструвати активну навчальну діяльність протягом семестру і за результатами поточного контролю набрати до: -40 балів (10 балів на усне опитування та 30 балів за виконання та захист лабораторних робіт) для студентів денної форми навчання -30 балів (10 балів на усне опитування та 20 балів за виконання та захист лабораторних робіт) для студентів заочної форми навчання До обов’язкових видів робіт поточного контролю входять: -виконання і захист лабораторних робіт із таким розподілом балів: -для студентів денної форми навчання лабораторна робота 1 - 6 балів лабораторна робота 2 - 6 балів лабораторна робота 3 - 14 балів лабораторна робота 4 - 4 бали -для студентів заочної форми навчання лабораторна робота 1 - 14 балів лабораторна робота 2 - 6 балів При оцінюванні кожної лабораторної роботи викладачем враховується правильність розрахунків та відповіді студента на поставлені запитання. -виконання індивідуального завдання та його захист (презентація) – 5 балів; -активність студента при обговоренні лекційного матеріалу, розв’язуванні задач і виконанні завдань – 5 балів. Виконана контрольна робота оцінюється в максимальну кількість балів, якщо вона виконана з врахуванням усіх методичних рекомендацій, оформлена і захищена в терміни передбачені викладачем. Тестування відбувається у ВНС (https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8777). Час проведення визначає викладач. Максимальна кількість балів становить - 30 балів.
Рекомендована література: 1. Арутюнян С. С Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Арутюнян С. С. та ін.; за заг. ред. С. С. Арутюнян, М. І. Іоргачова. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с. 2. Про ринки капіталу і організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами). [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text 3. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua 4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/ 5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 6. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». - 2019. - 370 с. 7. Ситник Н.С. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 580 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).