Фінансова статистика

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.054
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: к.е.н., доц. Чубка Ольга Михайлівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юктури ринку, вивчення тенденції та прогнозування попиту і пропозиції, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності, на ринку товарів та послуг.
Завдання: загальні компетентності: - ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. - ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. - ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. фахові компетентності: - СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. - СК0З. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). - СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. - СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР24. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: статистика; кореквізит: корпорації і фінансова інфраструктура, фінанси зарубіжних корпорацій
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення методів збирання, групування, обробки статистичних даних та аналізу фінансових показників у бюджетній, грошово-кредитній сфері, у сфері страхування та фондового ринку.
Опис: Предмет, методи і завдання фінансової статистики. Статистика державних фінансів. Статистика фінансів підприємств і організацій. Банківська статистика. Статистика ринку цінних паперів та фондових бірж. Статистика страхування. Статистика грошового обігу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: - оцінювання виконання та захисту лабораторних робіт. Екзаменаційний контроль: - тестовий контроль - усне опитування.
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт (30%); екзамен (70%): письмова компонента (60%), усна компонента (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • А – оцінка «відмінно» (88-100 балів); • В – оцінка «добре» (80-87 балів); • С – оцінка «добре» (71-79 балів); • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів); • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів); • F – оцінка «незадовільно» (00-49).
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансова статистика”. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua /course/view.php?id=8594. Сертифікат № 03188 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Фінансова статистика", Е41-231-833/2020 від 06.03.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id= 8594. Автори Чубка О.М., Коць О.О., Курило О.Б., Клап А.Я. 2. Рудницька О.М., Чубка О.М. Фінансова статистика. Львів: Вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2004. 164 с. 3. Кремень В.М., Кремень О.І. Фінансова статистика. К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 386с. 4. Логунова Н.А. Статистика ІІ: підручник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 340 с. 5. Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І. Фінансова статистика. Центр навчальної і практичної літератури. 2017. 184 с. 6. Матковський С.О. Статистика підприємств : навчальний посібник. К.: Алерта. 2016. 560с. 7. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: Collective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”. – Vol. 2. – 2020. – 317 p. (16,91 p.s.) (Chubka O., Politylo M., Yaroshevych N. Statistical analysis of stock market indicators in Ukraine and worldwide – P.8-17).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimitshttps://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017р., протокол №35).