Фінансовий контролінг

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.01.E.055
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: кандидат економічних наук, професор Партин Г.О.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни «Фінансовий контролінг» є оволодіння здобувачами освіти теоретичних знань та набуття практичних навиків організації контролінгу фінансово-економічної діяльності підприємства, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем в процесі здійснення фінансового контролінгу, зокрема, методикою формування обліково-аналітичного забезпечення системи фінансового контролінгу, методами розробляння фінансово-економічних нормативів та їх застосування в системі контролінгу, бюджетування та організації бюджетного контролю, управління доходами, витратами і фінансовими результатами для забезпечення беззбитковості виробництва продукції та допустимого рівня операційного ризику, способами оцінювання ефективності діяльності центрів відповідальності підприємства і формування системи мотивації, методами стратегічного фінансового контролінгу та контролінгу процесів прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та змінності навколишнього середовища.
Завдання: Інтегральної компетентності: - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або в процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. Спеціальних (фахових) компетентностей: СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. СК16. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розроблення елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової, інвестиційної політики суб’єктів господарювання, у тому числі фінансових установ.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, об’єкти фінансового контролінгу, методи прогнозування поведінки витрат як основного об’єкта контролінгу, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, сутність та порядок визначення ефекту операційного левериджу, порядок формування бюджетів операційної та фінансової діяльності і методи трансферного ціноутворення, організацію контролінгу інвестиційних проектів й операційних управлінських рішень, порядок оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності та методи стимулювання і мотивації виконання завдань, особливості та методи стратегічного фінансового контролінгу; уміти: організувати систему фінансового контролінгу та формувати її обліково-аналітичне забезпечення з врахуванням особливостей виробничо-господарської діяльності підприємства; організувати бюджетування діяльності підприємства і складати бюджети; формувати систему показників та оцінювати ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства та його центрів відповідальності; розробити систему стимулів забезпечення виконання завдань; використовувати інструменти та методи стратегічного і оперативного фінансового контролінгу для інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на основі дослідження та оцінювання впливу чинників з метою покращення фінансових результатів та фінансового стану підприємства у нестабільному середовищі функціонування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Бухгалтерський облік; Фінанси диверсифікованих підприємств - кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Визначення суті, мети, завдань і об’єктів фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства; класифікація витрат як основного об’єкта фінансового контролінгу та характеристика методів прогнозування їхньої поведінки за умов невизначеності і ризиків; розкриття особливостей організації стратегічного фінансового контролінгу; визначення основних методів формування інформації в системі фінансового контролінгу на основі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції; висвітлення сутності і призначення бюджетування, виокремлення методичних підходів і порядку формування бюджетів підприємства та здійснення бюджетного контролю; характеристика методичного інструментарію організації управління за центрами фінансової відповідальності; розкриття особливостей контролінгу процесів прийняття інвестиційних та операційних управлінських рішень; висвітлення методичних підходів до оцінювання ефективності діяльності та методів мотивації виконання завдань.
Опис: Основи фінансового контролінгу. Об’єкти фінансового контролінгу. Основи стратегічного фінансового контролінгу. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансового контролінгу. Модель взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку в системі фінансового контролінгу. Бюджетування як метод оперативного фінансового контролінгу. Організація контролінгу за центрами фінансової відповідальності та трансферне ціноутворення. Контролінг в системі прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності та системи мотивації.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: 1.Поточний контроль роботи здобувача освіти: Усне опитування та тестування здобувачів освіти (студентів) на лекційних і практичних заняттях та при виконанні лабораторних робіт, виступи при обговоренні проблемних завдань, правильність виконаних практичних завдань, оцінка активності при роботі у малих групах, участь у дискусіях, оцінювання правильності розрахунків і обгрунтованості висновків за результатами виконання розрахункових завдань, здатності аргументовано представляти результати під час захисту виконаних лабораторних робіт у присутності інших студентів групи. Виконання тестових завдань за темами курсу у ВНС. Письмова робота і усна компонента на екзамені. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести; Завдання 2-го рівня – тести; Завдання 3-го рівня – задача;
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 40 балів, у тому числі: -тестування за темами – 9 балів; -усне опитування, виконання практичних завдань, ефективність комунікації у малих групах – 15 балів; -виконання і захист лабораторних робіт (4*4бали) – 16 балів. Екзаменаційний контроль – 60 балів, у тому числі: -письмова компонента – 47 балів; - усна компонента – 13 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 7. Рекомендована література Базова 1. Корбутяк А.Г. Навчально-наочний посібник з дисципліни «Фінансовий контролінг» / Корбутяк А.Г., Єрмійчук Н.І. – Чернівці, Вид-во ЧНУ, 2017. – 115 с. 2. Партин Г.О. Управлінський облік: Підручник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с. 3. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 407с. 8. Навчально-методичне забезпечення 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг». 2. Конспекти лекцій та їх презентації з дисципліни. 3.Тестові завдання за кожною темою. 4. Питання до екзамену, екзаменаційні білети. 5. Фінансовий контролінг: Методичні рекомендації до проведення практичних і семінарських занять з дисципліни “Фінансовий контролінг” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Г.О. Партин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. – 52с. 6. Фінансовий контролінг: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" з дисципліни “Фінансовий контролінг” / Укл.: Г.О. Партин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. ? 18 с. 7. Фінансовий контролінг: Завдання до лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»” / Укл.: Г. О. Партин – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2022. – 8с. 9. Віртуальне навчальне середовище Фінансового контролінгу. – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=401 9. Інформаційні ресурси 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 3. Витрати: [Електронний ресурс]: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16: затв. М-вом фінансів України 20 жовтня 1999 р. : [за станом на 1 січня 2007 р.] // Законодавство України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 4. Дохід [Електронний ресурс] : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 5. Офіційний веб - сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua. 6. Офіційний веб - сайт Державного комітету статистики України- Режим доступу: www, ukrstat. gov.ua 7. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу. http://portal.rada.gov.ua 8. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 10. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).