Макрофінансове бюджетування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.065
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Скоропад І.С.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, надання знань з теорії та практики організації та управління бюджетним процесом у країні.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів інтегральної компетентності - здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами
Результати навчання: Володіти методичним інструментарієм діагностики стану державних фінансів, у тому числі бюджетна та податкова системи, Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері державних фінансів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Податковий менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення питань організації та управління бюджетним процесом у країні, визначення сутності та функцій фінансування на макрорівні, змісту основних теорій прогнозування та планування бюджету.
Опис: -Бюджетна політика як складова макроекономічної політики держави; -Оцінка та регулювання рівня фінансової безпеки держави; -Бюджетне прогнозування; -Бюджетний механізм; -Бюджетний моніторинг; -Політика державних видатків
Методи та критерії оцінювання: тематичний контроль рівня знань упродовж семестру в письмовій тестовій формі у ВНС й усно, кейси, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій, кейси –15; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15.
Критерії оцінювання результатів навчання: Тестування; Усне опитування на практичних заняттях; Розв’язування задач та оформлення розв’язків у вигляді самостійних робіт; Виконання індивідуального науково-дослідного завдання та контрольних робіт, їх захист; Робота над кейсами; Робота в малих групах. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Скоропад І.С., Чубка О.М. Червінська О.С. Макрофінансове бюджетування: навчальний посібник –Львів: Видавництво “Новий світ -2000”, 2022. -154 с Бабич Т. С., Жибер Т. В. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. за наук. ред. В. М. Федосова. К. : КНЕУ, 2011. 312 с. Ватаманюк-Зелінська У. З., Шевчук Н. В. Макрофінансове бюджетування : навчальний посібник. Львів : РВВ НЛТУ України. 2015. 140 с. Зубенко В.В. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу : навч. посіб. ІБСЕД, Проєкт «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». К., 2017. 144 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).