Державний фінансовий контроль

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.064
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: доцент Піхоцька Ольга
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» є отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо державного фінансового контролю, навичок використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів, а також практичних умінь здійснення державного фінансового контролю у різних галузях національної економіки.
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: загальні компетентності: - здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу спеціальні компетентності: - здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної і наукової діяльності; - здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність застосовувати перспективні наукові напрями управління публічними фінансами, формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, можливостей залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійної діяльності; - вміти: розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; - знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; - застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень; - обгрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів; - обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень; - використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем; - вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: переквізит: бюджетна система, фінанси і соціальна політика, фінансовий аналіз у публічних фінансах кореквізит: макрофінансове бюджетування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна закладає теоретичні основи і навички фахово орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень на різних рівнях управління публічними фінансами.
Опис: 1. Сутність та завдання державного фінансового контролю 2. Основи функціонування державного фінансового контролю 3. Суб’єкти державного фінансового контролю України 4. Здійснення державного фінансового контролю Державною аудиторською службою України 5. Організація та проведення державного фінансового контролю Рахунковою палатою України 6. Організація державного фінансового контролю Державною казначейською службою України 7. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні 8. Взаємодія контролюючих органів 9. Напрями розвитку та удосконалення державного фінансового контролю в Україні
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (усне та фронтальне опитування; колективне розв’язування задач) - 40 балів Екзаменаційний контроль: письмова компонента (тестування, розв’язування задач) - 50 балів, усна компонента 10 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Тестування у ВНС – 5 балів; розв’язування задач - 20 балів; підготовка, представлення презентацій / есе, участь у дискусії – 15 балів. Підсумковий контроль: Письмова компонента: Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю; Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором; Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі. Дистанційне навчання може передбачатися як для окремих видів навчальної роботи, наприклад, лекції, та/або практичні, та/ чи лабораторні заняття, так і у зв’язку з карантинними заходами. Дистанційна робота проводиться на платформах MS Teams . При дистанційній роботі (у тому числі за умов карантину) передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Письмові роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту викладача в домені @lpnu.ua.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: - А - «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку, чітко, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язуванні практичних задач; - В - «добре» (80-87 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань; - С - «добре» (71-79 балів) виставляється за добрі знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, однак, містять несуттєві неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань; - D - «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; - Е - «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв'язанні практичних завдань; - FХ - «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань; - F - «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних завдань, незнання основних фундаментальних положень дисципліни.
Рекомендована література: 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21 2. Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13.04. 2011 р. № 460/2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?- nreg=460%2F2011. 3. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07. 2015 р. № 576 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19. 4. Про утворення Державної аудиторської служби України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10. 2015 р. № 868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/868-2015-%D0%BF. 5. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с. 6. Піхоцький В.Ф. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / В.Ф. Піхоцький, О.М. Піхоцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 484с. 7. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Підвищення фінансово-бюджетної дисципліни через функцію державного управління // Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни : збірник матеріалів І Міжнародного форуму, присвячений 100-річчю Університету ДФС України (Ірпінь, 23 травня 2019 р.). – 2019. – C. 121–126. 8.Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-е видання. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 424 с. 9.Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навчальний посібник у схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 275 с. 10. Піхоцький В. Ф., Піхоцька О. М. Формування надходжень та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України // Ефективна економіка. – 2020. – №12 – DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.5 11. Піхоцька О. М. Використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9545 (дата звернення: 29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86 12. Навчально-методичний комплекс ВНС Львівської політехніки з дисципліни "Державний фінансовий контроль". Сертифікат № 04352 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею з дисципліни "Державний фінансовий контроль" (Піхоцька О.М., Урікова О.М.), Е41-231-1022/2021 від 25.11.2021р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).