Державне управління інвестиційною діяльностю

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.02.E.063
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Ярошевич Н.Б.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо інвестиційної діяльності, державного управління інвестиційною діяльністю; та прикладних базових знань з методики та проведення розрахунків фінансово-економічних показників ефективності інвестиційного проекту та показників бюджетної та соціальної ефективності інвестиційного проекту
Завдання: Вивчення дисципліни передбачає формування наступних компетентностей: - Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фіскального ринку - Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи і страхування - Здатність аналізувати форми і методи планування державного та місцевих бюджетів, оцінювати ефективність державної фінансової політики, напрямів реалізації бюджетного процесу та міжбюджетних відносин - Здатність визначати вплив фінансів на соціальний захист населення країни, на формування державних програм розвитку галузей соціальної сфери, оцінювати ефективність створення державних соціальних програм з метою захисту окремих груп населення країни
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем - Знати механізм функціонування державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської справи та страхування - Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування - Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності - Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів - Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозуванні і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із врахуванням напрямків монетарної політики держави
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Публічні фінанси Кореквізит: Місцеві фінанси
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна надає студентам можливість засвоєння теорії і практики управління державними і місцевими фінансами; дозволяє закласти наукові основи і навички фахово-орієнтованої дослідницької діяльності майбутніх фахівців, формує комплекс знань і умінь щодо організування й ведення досліджень у бюджетній сфері
Опис: 1. Основи інвестиційної діяльності. 2. Реальні інвестиції. 3. Фінансові інвестиції. 4. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 5. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. 6. Державне інвестування в Україні. 7. Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні. 8. Державно-приватне партнерство. 9. Іноземні інвестиції в Україні
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%), контрольний захід (60%), екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (20%) передбачає тестову і усну компоненти, виконання індивідуальних дослідницьких завдань (14%), виконання навчальних кейсів (6%) на практичних заняттях. Екзаменаційний контроль передбачає письмову компоненту (50%)у і усну компоненту (10%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль проводить двічі упродовж семестру. Перший поточний контроль (10 % балів) охоплює 1-4 теми навчальної дисципліни; другий поточний контроль (10% балів) охоплює 5-9 теми навчальної дисципліни. Завдання поточного та екзаменаційного контролів містять тести 1-го рівня складності (охоплюють текстовий матеріал навчальної дисципліни, передбачають вибір однієї з 5 варіантів текстових відповідей) та тести 2-го рівня складності (охоплюють матеріал практичних занять, передбачають вибір однієї з 5 варіантів числових відповідей)
Рекомендована література: 1. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник /Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429с. 2. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.-400 с. 3. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. – 400 с. 4. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. – Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с. 5. Смітюх А.В. Правові основи інвестиційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2013. – 420 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»