Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання філософії управління проектами; - знання і розуміння проектного та програмного підходів в управлінні розвитком соціально-економічних систем; - знання і розуміння методологій та інструментарію управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем; - уміння формувати та обґрунтовувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації та його концепцію; - уміння проводити оптимізацію параметрів проекту; - уміння приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами; - уміння використовувати економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. - уміння користуватись найбільш поширеними у бізнес-структурах програмними продуктами, такими, як MS Project, Project Expert, Audit Expert, Jira Atlassian.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Економічне управління підприємством. Конкурентоспроможність підприємства.
Короткий зміст навчальної програми: Введення в економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Проектний та програмний підходи в управлінні розвитком розвитку соціально-економічних систем. Методологія та інструментарій управління проектами і програмами. Методи обґрунтування та вибору проектів. інструментарій формування та оптимізації програм і портфелів. Інструменти планування та контролю проектів та програм розвитку соціально-економічних систем. Основні методи тайм-менеджменту. Економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. Економічні інструменти ризик-менеджменту. Економічні інструменти управління якістю проекту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): - виконання та захист лабораторних робіт (24%); - виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (16%); - ділові та імітаційні ігри на лекційних заняттях (5%). Екзамен: письмово-усна форма (40% і 15%)
Рекомендована література: 1. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент: навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С.А. Горбаченко. - Одеса: НУ "ОЮА", 2020. - 263 с. 2. Основи управління проєктами / пер. з англ. Я. Машико. — Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020. — 272 с. 3. Практикум з управління проектами [Текст]: навч. посіб. / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. 4. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.

Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - уміти формувати та обґрунтовувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації та його концепцію; - уміти проводити оптимізацію параметрів проекту; - уміти приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами; - уміти використовувати економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. - уміти користуватись найбільш поширеними у бізнес-структурах програмними продуктами, такими, як MS Project, Project Expert, Audit Expert, Jira Atlassian.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Розробка моделі фінансово-економічних прогнозів та планів проекту; обґрунтування доцільності, життєздатності та оцінка фінансової ефективності інвестицій; фінансовий аналіз проекту; ідентифікація потенційних ризиків, прогнозування проблем; вибір оптимального варіанту планів, напрацювання рекомендацій щодо підвищення життєздатності та ефективності проекту; презентація проектів.; оцінка якості їх підготовки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): - виконання проєкту (70%); - усний захист проекту (30%)
Рекомендована література: 1. 1. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С. А. Горбаченко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 263 с. 2. Основи управління проєктами / пер. з англ. Я. Машико. — ¬Харків : Вид-во «¬Ранок» : Фабула, 2020. — 272 с. 3. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „ Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем ” для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 051 „Економіка”, спеціалізація: 051.1 “Економіка підприємства”; 051.5 “Економіка для бізнесу”, 051.3."Економіка та управління будівництвом" /Укл.: Т.Б. Данилович, І.Є.Тимчишин.– Львів: 2020. – 35 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/ pluginfile.php/2757292/ mod_resource/content/1.pdf