Економічне управління підприємством

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.1
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Селюченко Надія Євстахіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати та розуміти суть економічного управління підприємством, технологію та методи обгрунтування економічних управлінських рішень. Знати та розуміти суть бюджетного управління, зміст та правила побудови фінансової структури підприємства, технологію формування бюджетів підприємства. Знати сучасний методичний інструментарій фінансового управління підприємством. Уміти діагностувати фінансово-економічний стан підприємства, проводити техніко-економічні розрахунки ключових параметрів його діяльності та виявляти закономірності розвитку. Уміти будувати фінансову структуру підприємства, розробляти операційні й фінансові бюджети підприємства та оцінювати їхнє виконання. Уміти розробляти та обгрунтовувати рішення щодо управління прибутком, оборотним капіталом, грошовими потоками, стратегічного та оперативного управління фінансуванням діяльності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Немає Кореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи та системи забезпечення економічного управління підприємством. Технологія та методи обгрунтування економічних управлінських рішень. Система бюджетного управління підприємством. Організування бюджетного управління підприємством. Технологія формування операційних бюджетів та оцінювання їхнього виконання. Управління грошовими потоками підприємства на основі бюджету руху грошових коштів та прогнозного балансу. Фінансова діагностика підприємства. Управління чистим оборотним капіталом підприємства. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): виконання ситуаційних завдань, участь у дискусіях (10%); поточне тестування (10%); індивідуальні розрахункові роботи (20%). Підсумковий контроль - екзамен (60%): письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Гончаров А.Б.. Олейникова Н.М. Економічне управління підприємством: конспект лекцій. Харків: Вид. ХНЕУ. 2009. 368 с. 2. Партин Г.О.Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: підручник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2018. 388 с. 3. Партин Г.О., Задерецька Р.І. Фінансовий контролінг: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2013. 232 с. 4. Давидович І.Є. Контролінг: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2019. 552 с.