Інноваційний розвиток підприємства

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.32
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Ємельянов О.Ю.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Набуття навичок з аналізування чинників впливу на параметри економічного розвитку підприємства. 2. Отримання вміння вимірювати рівень інноваційного розвитку підприємства. 3. Оволодіння знаннями про ключові поняття, закономірності та сучасні форми інноваційного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності, а також про особливості функціонування глобальних науково-технічних та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. 4. Набуття навичок з розроблення стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 5. Отримання вміння оцінювати інноваційний потенціал підприємства та ризик його інноваційної діяльності. 6. Оволодіння знаннями про особливості функціонування національної інноваційної системи, інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства та охорону прав та економіку інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства Стратегічне управління підприємством Фінансовий менеджмент Тренінг-курс: Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства Контролінг економічних процесів підприємства Управління економічною безпекою підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Інновації і циклічність економічного розвитку Ключові поняття інноваційного розвитку Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері Інфраструктура ринку інновацій Державна підтримка інноваційного підприємництва Національні інноваційні системи Маркетинг інновацій Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства Інноваційний потенціал підприємства Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Ризики в інноваційній діяльності та управління ними Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (25%): самостійне виконання практичних завдань; участь у ділових іграх; індивідуальні контрольні роботи. Підсумковий контроль - екзамен (75%): письмова компонента (60%); усна компонента (15%).
Рекомендована література: 1. Ватченко О. Б. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / О. Б. Ватченко, Б. С. Ватченко, О. Л. Черевко . – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 404 с. 2. Гуторов О. І., Ярута М. Ю, Сисоєва С. І. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2019. 227 с. 3. Череп О.Г. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 051 «Економіка». —Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 548 с.