Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: К. е. н., доцент Музиченко-Козловська О. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміти будувати моделі оптимізації виробничо-господарської діяльності і технологічних процесів у будівельному секторі економіки. 2. Вміти впроваджувати технологію вибору оптимальних рішень; 3. Здійснювати аналіз результатів моделювання. 4. Проводити дослідження стійкості моделей. 5. Здійснювати аналіз закономірностей розвитку соціально-економічних явищ і процесів, визначити тенденцію їх розвитку, прогнозувати значення техніко-економічних показників. 6. Працювати із сучасними програмними продуктами для реалізації економіко-математичних моделей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Економіка будівництва, основи менеджменту і маркетингу. 2. Технологія і організація будівельного виробництва. 3. Економічна оцінка проектних рішень (тренінг). 4. Планування, управління і контроль виконання будівельних робіт.
Короткий зміст навчальної програми: Основи сталого розвитку, теорії сталого розвитку у будівельному секторі економіки; наукові засади сталого розвитку будівельного виробництва; об’єктивна необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища тощо.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 30-35 балів, а завдання, що виносяться на залік оцінюються в діапазоні від 0 до 65-70 балів. Поточний контроль на заочній формі навчання здійснюється під час практичних занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами актуальних контрольних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їхньої самостійної роботи та індивідуальних завдань. Підсумковий контроль знань студентів здійснюють у формі заліку шляхом виконання письмових завдань.
Рекомендована література: 1. Музиченко-Козловська О. В. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки» / укл.: О. В. Музиченко-Козловська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2019. – 12 с. 2. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 051 «Економіка». - : http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7931. 3. Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації: “Економіка та управління будівництвом” заочної форми навчання / укл.: О. В. Музиченко-Козловська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2019. – 15 с.