Інтелектуальна та інноваційна культура

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Ситник Йосиф Степанович доктор економічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - предмет і завдань дисципліни «Інтелектуальна та інноваційна культура»; - основні засади та принципи формування інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - застосування методів розвитку інтелектуальної та інноваційної культури; - підходи до моделювання процесів розвитку інтелектуальної та інноваційної культури; - засади діагностики та моніторингу розвитку інтелектуальної та інноваційної культури підприємств; - сучасні технології та інструментарій впровадження інтелектуальної та інноваційної культури підприємств; - показники і критерії економічної ефективності процесів розвитку інтелектуальної та інноваційної культури підприємств; - джерела інформаційного та науково-методичного забезпечення системи розвитку процесів інтелектуальної та інноваційної культури підприємств. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - дослідити зовнішні і внутрішні чинники процесів розвитку інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - виконувати організаційні заходи стосовно створення системи інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - забезпечувати впровадження мотиваційних заходів стосовно розвитку інтелектуальної та інноваційної культури; - проводити моніторинг процесів розвитку інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - діагностувати рівень інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - оцінювати стан розвитку інтелектуальної та інноваційної культури підприємств і організацій; - визначати резерви формування інтелектуальної та інноваційної культури; - оцінювати економічну ефективність підприємств від впровадження інтелектуальної та інноваційної культури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Аудит персоналу, Мотивація персоналу, Управління інтелектуальним потенціалом організації, Кадровий консалтинг Корреквізити: Управління талантами, Поведінкова економіка, HR-брендинг, Інноваційна економіка, Управління знаннями.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Інтелектуальна та інноваційна культура» має на меті формування компетенцій у сфері комплексного підходу до аналітичної оцінки організаційної, корпоративної та інтелектуальної складової розвитку та діяльності сучасних підприємств. Сутність інтелектуальної та інноваційної культури полягає у розвитку творчого мислення та формування взаємодій майбутніх фахівців в умовах інтелектуальної економіки. У пропонованій програмі розглядаються підходи та інструментарій формування інтелектуальної та інноваційної культури в системі управління підприємствами та знаннями. Розкривається її суть та структура. Акцентовано на необхідності розвитку культури мислення, культури дії та культури спільної праці як різновиду інтелектуальної культури. Виділено інструментальний і морально-етичний складники інтелектуальної культури в системі управління знаннями та підприємств.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести. Підсумковий контроль (40%, контрольні заходи, залік): тестування (10%), теоретичні питання (10%), проблемно-пошукові та діагностичні завдання (20%).
Рекомендована література: 1. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 2. Ситник Й.С. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с. 3. Захарчин Г.М., Космина Ю.М. Інтелектуальна культура в системі управління знаннями. «Причорноморські економічні студії». Одеса. 2018. Випуск 27. С. 129–133. 4. Драган О.І. Інтелектуальна культура як складова інноваційної культури для інноваційного розвитку організації. Економіка ринкових відносин. 2013. №. 11. С. 251 –258. 5. Тамбовська К.В. Інтелектуальна культура як складова якісної освіти. Наука і освіта. 2014. № 3. С. 163–167.