Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н., доц. Воробець Степан Йосипович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Формулювати стратегічні цілі діяльності підприємства; 2. Ідентифікувати систему бізнес-процесів, які дозволяють досягти визначених цілей; 3. Реалізовувати формалізований опис цієї системи бізнес-процесів, використовуючи систему міжнародних стандартів, представлених в формі відповідних нотацій; 4. Практично реалізувати формалізований опис бізнес-процесів в середовищі спеціалізованих програмних систем, а саме: AllFusion Process Modeler. 5. Оптимізувати систему бізнес-процесів досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства використовуючи методи функціонально-вартісного аналізу, системи імітаційне моделювання, системи фінансового менеджменту використовуючи спеціалізовані програмні системи AllFusion Process Modeler, FMS Damond і Аrena. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1) здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері економічного управління підприємством, управління конкурентоспроможністю підприємства, управління ресурсним забезпеченням підприємства, управління потенціалом підприємства, бізнес-планування та аудиту, управління проектами та програмами розвитку підприємства, проектного фінансування, оцінювання вартості майна та майнових комплексів, зовнішньоекономічних операцій та контрактів (ЗН5); 2) здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння закономірностей економічних процесів підприємства, економічного механізму підприємства та організаційного забезпечення його функціонування, сучасних технологій та методів економічного управління, стилів керівництва; 7) здатність продемонструвати знання і розуміння параметрів та факторів внутрішнього і зовнішнього середовища господарювання підприємства, трансформаційних процесів у вітчизняному й міжнародному економічному просторі та необхідності врахування їх у процесі обґрунтування управлінських рішень (ЗН7); 8) здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері операційної, маркетингової, логістичної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, антикризової, соціально-кадрової діяльності підприємства з метою забезпечення їх координації, взаємоузгодження та загальної спрямованості на підвищення ринкової вартості підприємства. 9) інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для економічного обґрунтування стратегічних та оперативних управлінських рішень на підприємстві; 10) приймати рішення щодо управління активами, ресурсами, проектами і програмами розвитку підприємства на основі використання сучасних програмних продуктів та інформаційно-комунікаційних технологій; 11) обгрунтовувати політику поведінки в процесі реалізації економічних процесів як у межах підприємства, так і з агентами зовнішнього середовища (споживачами, постачальниками, транспортними та логістичними організаціями, суб’єктами фінансового ринку, юридичними установами, органами державної та місцевої влади);
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1.Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства 2. Методи емпіричного дослідження ринку 3. Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів
Короткий зміст навчальної програми: В умовах жорсткої ринкової конкуренції найдекватнішими управлінськими моделями управління підприємством є ті з них, які базуються на на формалізованих бізнес-моделях, у основі яких лежить поняття бізнес-процесу. При такому підході будь-яке підприємство розглядається як бізнес-система, яка включає інтегровану множину бізнес-процесів, для кожного з яких визначаються параметри входу і виходу, кінцеві цілі яких, замикаються на випуску продукції чи наданні послуг. Оволодіння методиками побудови бізнес-моделі підприємства у контексті створення системи цільового управління підприємством і технологіями їх реалізації з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє в кінцевому результаті оптимізувати фінансово-економічні показники діяльності підприємства як на стратегічному так і тактичному горизонтах його діяльності. ТЕМА 1 Моделюваня діяльності підприємства – принципові підходи до його реалізації у контексті цільового управління ним. 1.1. Формулювання найвищої мети діяльності підприємства. Поняття місії підприємства. 1.2 Бізнес – потенціал і бізнес – функціонал підприємства. 1.3. Поняття"дерева цілей", визначення та класифікація стратегій підприємства. 1.4. . Детальний огляд підходів до визначення ролі і формування цілей підприємства. ТЕМА 2. Моделювання та оптимізація бізнес-процесів. Інструментальні засоби їх реалізації. 2.1. Бізнес-модель підприємства: визначення, еволюція, класификація 2.2. Ланцюжки формування доданої вартості на підприємстві. Концепції ланцюжка формування доданої вартості: мережі формування цінностей, джерела цінностей. 2.3.Поняттябізнес-процесу. Послідовність дій при розробці моделі бізнес-процесів. Структура моделі бізнес-процесів 2.4. Поняття нотації моделювання (IDEF0, IDEF3, EPC (EventDrivenProcessChain), Процес (BasicFlowchart), Процедура (CrossFunctionalFlowchart)) 2.5. Нотація IDEF0. Побудова моделі IDEF0 в середовищі BPwin. 2.6. Метод опису процесів в нотації IDEF3 і його реалізація в середовищі AllFusion Process Modeler. 2.7. Нотації Процес, Процедура і EPC 2.8. Ключові показники ефективності процесів 2.9. Оптимізація бізнес-процесів ТЕМА 3. Системи цілей і показників. Система збалансована показників (СЗП). Інструментальні засоби їх реалізації. 3.1. Формування дерева цілей. Стратегічна карта дерева цілей підриємства. 3.2. Формування збалансованої системи показників у відповідності з методикою BalancedScorecard. Особливості застосування СЗП. 3.3. Технологія розробки і впровадження ЗСП у системі BusinessStudio. Основні принципи побудови СЗП. 3.4. Етапи розробки і впровадження СЗП 3.5.Конкретизація стратегічних цілей. Зв'язування стратегічних цілей причинно-наслідковими ланцюжками. Вибір показників і визначення їх цільових значень. Визначення зв'язку показників з бізнес-процесами. 3.5. СЗП - клієнтська складова. Поняття "споживча цінність пропозиції", як синтез іміджу, характеристик товарів і послуг, а також взаємовідносин з клієнтами. Основні типи стратегій пропозиції споживчої цінності на прикладі епізодів розвитку реальних компаній 3.6. СЗП – складова внутрішніх бізнес-процесів. Типові цілі та пов'язані з ними метрики(KPI) для двох груп процесів: управління виробництвом, управління клієнтами. 3.7. СЗП – складова внутрішніх інноваційних бізнес-процесів. Законодавчі та соціальні процеси 3.8. СЗП - Складова навчання та розвитку. Ттипові цілі та пов'язані з ними метрики, які використовуються підприємствами для розвитку нематеріальних активів основних типів: людський капітал, інформаційний капітал, організаційний капітал. Поняття "стратегічна готовність" нематеріальних активів, як аналога ліквідності матеріальних активів. Основи оцінки стратегічної готовності нематеріальних активів 3.9. Методика побудови стратегічних карт та їх аналізу. Алгоритм розрахунку сили впливу цілей нижнього рівня на цілі верхнього рівня. Оцінка правильності розподілу інвестицій. Методологія каскадування (побудови СЗП для всіх рівнів управління підприємством). ТЕМА 4. Поопераційний облік витрат. Методики функціонально-вартісногоаналізу (ФВА) 4.1. Недоліки традиційних методів калькуляції. Причини появи пооперационного обліку витрат та історія його створення. 4.2. Основні поняття пов'язані з калькуляцією: об'єкти витрат, прямі і накладні витрати. 4.3. Основні поняття поопераційного обліку витрат: ресурси, операції (їх класифікацією). 4.4.Порівняння технології розподілувитрат в традиційних методах калькуляції і поопераційного обліку витрат. 4.5. Приклад калькуляції традиційним методом і методом поопераційного обліку витрат. 4.6. Призначення функціонально-вартісного аналізу і його реалізація в AllFusion Process Modeler. 4.7. Технологія проведення ФВА в системі AllFusion Process Modeler. ТЕМА 5. Побудова імітаційних моделей на основі бізнес-моделі підприємства 5.1. Призначення імітаційного моделювання 5.2. Програмні інструменти імітаційного моделювання 5.3. Технологія реалізації імітаційної моделі в системі AllFusion Process Modeler з використанням нотації IDEF3. 5.6. Етапи проведення імітаційного моделювання та ФВА у системах AllFusion Process Modeler та Arena 5.6.1. Параметри моделі 5.6.2. Задання правил виникнення стартових подій діаграм процесів 5.6.3. Завдання умов переходу до наступного процесу в точці розгалуження 5.6.4. Завдання умов переходу до наступного кроку в точці злиття 5.6.5. Заповнення параметрів ФВА процесу 5.6.6. Заповнення параметрів ФВА ресурсів 5.6.7. Призначення ресурсів на процес 5.6.8 Заповнення списку «Продукти» процесу 5.6.9. Запуск імітації 5.6.10. Хід імітації 5.6.11. Аналіз результатів імітації Тема 6. Проектування організаційної структури підприємства та штатного розкладу 6.1. Поняття організаційної моделі управління і їх види. Функціональна модель. Лінійно-функціональна структура. Процесна модель. Матрична модель Змішані структури. 6.2. Організаційна згортка 6.3. Формування організаційної структури в AllFusion Process Modeler
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань з нормативної дисципліни фахового спрямування «Тренінг-курс «Процесні моделі в управлінні розвитком підприємства»» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (заліку). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряться під час поточного контролю та на заліку. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених практичних навичок при виконанні лабораторних робіт. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння застосовувати їх при вирішенні практичних задач в системах управління підприємствами чи організаціями. . Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 70 балів, захист контрольної роботи, виконаної як індивідуальне завдання - оцінюються в діапазоні від 0 до 30 балів. Поточний контроль на денній формі навчання здійснюється під час лабораторних занять. Результуюче оцінювання здійснюється за результатами виконання індивідуальної контрольної роботи.
Рекомендована література: 1. Благун І. С.,Кічор В.П.,Фещур Р.В., Воробець С.Й Математичні методи в економіці. Вид-во «Навчальна книга - Богдан», -Тернопіль, 2012 р. 2. Кічор В.П.,Козик В.В., Фещур Р.В., Воробець С.Й. , Селюченко Н.Є. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування. Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2009 р. 3. С. В. Маклаков. Моделированиебизнес-процессов с BPwin 4.0. Москва * "ДИАЛОГМИФИ"* 2002. 4. В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія. Вид. ХНЕУ, 2016. – 244 с.