Оцінювання вартості майна та майнових комплексів

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.E.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Лесик Лілія Іванівна, к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати і розуміти теоретико-методологічні основи оцінювання майна Знати і розуміти організаційно-правові аспекти визначення вартості майна Уміти володіти організацією та методикою оцінки будівель і споруд, земельних ділянок, машин і обладнання, транспортних засобів Уміти володіти організацією та методикою оцінки нематеріальних активів і цілісних майнових комплексів Уміти застосовувати методики різних підходів до експертної оцінки майна та нерухомості Уміти розв’язувати конкретні задачі, пов’язані з визначенням складових експертної оцінки об’єктів нерухомості Уміти володіти навиками щодо оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та визначення вартості окремих складових його активів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічне управління підприємством Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів Кореквізити: Управління потенціалом підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів системи теоретичних знань щодо загальних принципів застосування математичних методів до дослідження факторів, які визначають вартість економічних об’єктів, набуття навиків застосування набутих знань у практиці оцінювання ринкової вартості майна, а також вміння оцінювати вартість матеріальних та нематеріальних активів, майнових комплексів з використанням витратного, дохідного та порівняльного методів.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль 25%: оцінювання знань на практичних заняттях (обговорення і виконання практичних та ситуаційних завдань; участь у дискусіях; контрольне тестування). 2. Екзаменаційний контроль 75%: оцінювання письмової та усної компоненти.
Рекомендована література: 1. Калінеску Т.В. Оцінювання майна [Текст]: навчальний посібник / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовський, О.Д. Кирилов. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 312 с. 2. Пазинич В.І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. пос. / В.І. Пазинич, Л.А. Свистун. – К. : Центр навчальної літератури, 2017. – 434 с. 3. Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. пос. / В.Р. Кучеренко, Я.П. Квач, Н.І. Сментина, В.О. Улибіна. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 200 с. 4. Перович Л. М. Кадастр нерухомості: навч. посібн. / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 296 с.