Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.25
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доц. Мусійовська О.Б., доц Петрушка Т.О., доц. Загорецька О.Я.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Під час практики студент вивчає комплекс питань з економічного управління підприємством за конкретних умов, навчається самостійно вирішувати реальні завдання і набуває відповідних навичок. Практика передбачає наступні цілі: закріплення теоретичних знань, одержаних з управління і прийняття рішень, математично-статистичного аналізу, інформаційних систем; придбання навиків практичної роботи в планово-економічних і інформаційно-аналітичних відділах підприємств, фірм, фінансових органів, банків; збір необхідних даних для написання магістерської кваліфікаційної роботи. Після проходження практики студент зобов’язаний знати: законодавчі акти та нормативні документи з напрямів діяльності базового підприємства, суміжних галузей, з якими воно співпрацює; основні методологічні документи, положення, типові інструкції, що регулюють економічну, наукову і виробничу діяльність підприємства; сферу і напрями діяльності підприємства; склад майна підприємства та джерела його формування; характеристику загальної, виробничої, управлінської та організаційної структури підприємства, механізм його функціонування; систему взаємовідносин підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою; зовнішньоекономічну діяльність підприємства; систему і стратегію маркетингу підприємства; показники виробничої потужності в цілому по підприємству і в розрізі його підрозділів; кадровий потенціал, структуру потенціалу і кадрову політику підприємства, форми й методи організації праці, її оплати та стимулювання; стан інноваційно-інвестиційної діяльності та перспективи розвитку підприємства; систему планів та організацію внутрішньо-фірмового планування; формування собівартості товарної продукції, політику ціноутворення; порядок формування та використання прибутку; систему податків і обов’язкових платежів підприємства; методи і прийоми аналізу процесів, що відбуваються в господарській діяльності підприємства. уміти: всебічно аналізувати ситуацію, що склалася на підприємстві; самостійно розв’язувати завдання економічної діяльності підприємства, проводити обґрунтування стратегій розвитку; виконувати необхідні розрахунки прогнозних, планових економічних показників, аналізувати фінансову діяльність підприємства з відповідною економічною оцінкою; складати аналітичні звіти про діяльність його підрозділів; визначати резерви виробництва і розробляти економічно обґрунтовані інноваційно-інвестиційні проекти, комплексні заходи з ресурсозбереження, підвищення якості продукції, результативності діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Конкурентоспроможність підприємства Стратегічне управління підприємством Економічне управління підприємством Фінансовий менеджмент Методи емпіричного дослідження ринку
Короткий зміст навчальної програми: Основна мета практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи – практичне і творче застосування здобутих знань та набутих у процесі навчання вмінь, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення практичних завдань, збагачення досвіду ділового спілкування, збирання матеріалів для написання магістерської кваліфікаційної роботи і, головне, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації магістра з напряму підготовки 051 “Економіка”. Завдання практики за темою магістерської кваліфікаційної полягає у: практичному поглибленні знань з усіх професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану; опануванні системи організації та механізму управління виробництвом; ознайомленні з методологією аналізу та планування показників діяльності підприємства (фірми), установи, організації; вивчені загальних функцій апарату управління і взаємозв’язку його зі всіма службами і підрозділами в місцях проходження практики; використанні економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій при дослідженні економічних, виробничих, соціальних, фінансових процесів; набутті навиків аналізу і обробки інформації про виробничі, соціальні, фінансові процеси за допомогою пакетів прикладних програм, впроваджених на підприємствах, у фірмах чи інших місцях проходження практики. виборі теми та складанні плану випускної (магістерської кваліфікаційної) роботи.
Методи та критерії оцінювання: Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання. Письмовий звіт, підписаний та оцінений керівником від бази практики разом із завданням подається керівнику практики від кафедри. Звіт має містити відомості про виконання студентом завдань практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури. Звіт оформляють відповідно до встановлених кафедрою вимог. Звіт із практики студенти захищають перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять 3 особи: керівники практики – від університету і, по можливості, від бази практики, а також викладачі дисциплін фахової підготовки. Формою контролю результатів захисту звіту з практики є диференційований залік. Звіти з практики студенти захищають в університеті упродовж перших двох тижнів навчальних занять після завершення практики. Оцінку за практику вносять в бланк “Завдання та результати проведення практики”, залікову відомість і в залікову книжку студента та засвідчують підписами членів комісії.
Рекомендована література: Янковий О.Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія [Текст] / О. Г. Янковий. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с. Брижань І.А. Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства [Текст] / І. А. Брижань, В. Я. Чевганова // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4/5(24). – С. 10 – 15. Кошельок Г.В Сучасні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності підприємств / Г. В. Кошельок / Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: [монографія] / за загальною редакцією професора О. Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2017. – с. 236-247. Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація : монографія / [А.М. Турило, А.А. Турило, Н.В. Романченко, С.В. Святенко ]. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 303 с. Економічне управління підприємством: навч. посіб. / [Н. М. Євдокимова, Л. П. Батенко, В. А. Верба О. О. Кизенко та ін.]; за заг. ред. Н. М. Євдокимової. – К.: КНЕУ, 2011. – 327с. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / [А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. Кучеренко, В. Г. Бикова]; за заг. ред. А. М. Колосова. – Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. – 352 с. Андрієнко В. М. Стратегічне управління підприємствами реального сектору економіки : механізми, методи, моделі : монографія /[В. М. Андрієнко та ін.] ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012.– 155 с. Бєлова А. І. Система стратегічного управління реструктуризацією підприємств : цілі, проблеми та перспективи : монографія / А. І. Бєлова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 292 с. Левкіна Р. В. Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва : теорія, методологія, практика : монографія /Р. В. Левкіна. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 318 с. Ястремська О. М. Формування відносин підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища : монографія / О. М. Ястремська, В. О. Письмак. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 240 с.