Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Економіка підприємства
Код дисципліни: 7.051.01.O.26
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Стеців І. С., к.е.н., доц.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Виконання магістерської дипломної роботи та її захист є завершальним етапом навчання студента та умовою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 051 “Економіка” . Магістерська дипломна робота повинна засвідчити рівень теоретичної та практичної підготовки студента до професійної діяльності, передбаченої освітньо-професійною програмою обраної спеціальності, продемонструвати рівень засвоєння теоретичних знань і вміння застосовувати їх при розв’язанні практичних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дисципліни теоретичного курсу за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація магістр «Економіки»)
Короткий зміст навчальної програми: Робота містить вступ, чотири розділи та висновки. У першому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, проводиться аналізування літературних джерел щодо: існуючого тлумачення застосовуваних термінів, підходів до групування основних економічних понять та категорій, що використовуються у роботі; типології чинників, які здійснюють вплив на обрані в роботі об’єкт та предмет дослідження; статистичної інформації, досвіду вітчизняних та зарубіжних фірм. Теоретичні дослідження доцільно обґрунтовувати порівнянням динаміки розвиту об’єкту дослідження, узагальненням світового та вітчизняного досвіду, використанням наукових досягнень тощо. У другому розділі проводиться аналізування нормативно-законодавчих актів, методологічного та методичного забезпечення за темою роботи, що включає методи, методики, алгоритми і формули розрахунків та моделі тощо, необхідні для оцінювання та управління обраними у роботі об’єктом та предметом дослідження. Результатом другого розділу повинна бути певна теоретична модель (графічна, таблична, словесна, математична) пошуку механізмів розв’язання проблеми, поставленої у бакалаврській кваліфікаційній роботі. Ця модель повинна мати наскрізний характер, щоб її алгоритм можна було використовувати для аналізу відповідної інформації в аналітичній частині та обґрунтуванні висновків і пропозицій. У третьому розділі подається загальна характеристика підприємства та виконується аналізування проблеми за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. Рекомендаційний розділ магістерської кваліфікаційної роботи має мати конструктивний характер. У ньому розробляють конкретні рекомендації, пропозиції, бізнес-плани, стратегії, проекти та програми (розвитку, реструктуризації, реінжинірингу, санації тощо), методики. Він має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, визначеної у Вступі магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Якість магістерських дипломних робіт оцінюється за такими критеріями: - наявність обґрунтування актуальності теми, відповідності її сучасному рівню розвитку науки і техніки, виробництва; - самостійність розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків, креслень, графіків, економічного аналізу; - реальність роботи, можливість використання одержаних результатів у виробництві; - наявність елементів науково-дослідного характеру; - використання систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних програм, спеціалізованого програмного забезпечення тощо; - оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів відповідно до вимог конструкторської та технологічної документації, ДСТУ; - відповідність рішень, які приймаються, сучасним нормам та вимогам до охорони праці. Шкала переведення оцінок захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 94 відмінно 80 добре 60 задовільно <50 не задовільно
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізацією «Економіка підприємства») галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» всіх форм навчання / Укл.: В.В. Козик, А.В. Панченко, М.Б. Жураковська, Н.Є. Селюченко, І.М. Кривцун, О.І. Гудзь, І.Є. Тимчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 43 с.