Соціальна відповідальність і соціальна безпека

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Тетяна Михайлівна, д.е.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) володіти основами теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства; 2) знати суть і основі складові соціальної відповідальності держави, бізнесу, суспільства та людини; 3) вміти формувати цілі та визначати напрями забезпечення соціальної безпеки; 4) вміти визначати стратегічні та тактичні заходи формування найбільш безпечної організаційної моделі соціальної безпеки конкретного суб’єкта; 5) вміти визначати інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики у частині відповідності їх принципам соціальної відповідальності і соціальної безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Немає Кореквізити: Стратегії розвитку соціально-економічних систем Інноваційна економіка Економіка та управління знаннями Поведінкова економіка
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Соціально відповідальне позиціонування бізнесу у зовнішньому середовищі. Соціальне інвестування. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності бізнесу. Основи соціальної безпеки. Оцінювання соціальної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): виконання практичних завдань (15%); тестування (70%); виконання та захист контрольної роботи (15%).
Рекомендована література: 1. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Хлевицька Т.Б. Соціальна відповідальність бізнесу: навчальний посібник. – Київ. Державний університет телекомунікацій, 2020. –222 с. 2. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, С.Б. Романишин, Н.О. Вацик. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 3. Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу /за наук. редакцією А. О. Корнецького – К. : Фамільна друкарня Huss, 2019. – 160 с. 4. Соціальна відповідальність: практичний аспект / Навчальний посібник/ О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2020. – 244 с.