Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.002
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Ситник Йосиф Степанович, д.е.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) володіти знаннями про фундаментальної теорії і практики провадження економічної діяльності, сучасних тенденцій розвитку економіки на мікро-, мезо- та макрорівні, прикладних аспектів професійної діяльності у сфері економіки; 2) знати сучасні технології та інструментарій економічної діагностики інтелектуально-управлінського потенціалу 3) вміти виконувати дослідження на відповідному рівні, генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу та підприємливість в процесі інтелектуалізації підприємства; 4) вміти ухвалювати обґрунтовані рішення у сфері економіки; 5) вміти оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт в економічній сфері; 6) вміти використовувати знання та методи роботи з ринком праці, претендентами на вакансії та замовниками (керівниками суб’єктів господарювання та їх підрозділів); 7) вміти формувати й позиціонувати бренд роботодавця на ринку праці, зокрема з використанням Інтернет-технологій і соціальних мереж; 8) вміти формувати механізми фінансово-економічного, інформаційно-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення процесів інтелектуалізації підприємства; 9) вміти визначати інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики у сфері формування й розвитку інтелектуального потенціалу та капіталу підприємств; 10) вміти застосовувати базові знання методології діагностування та інструментарію наукових досліджень процесів інтелектуалізації підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Немає Кореквізити: Інноваційна економіка Соціальна відповідальність та соціальна безпека Стратегії розвитку соціально-економічних систем Економічні інструменти управління проєктами і програмами розвитку соціально-економічних систем Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів
Короткий зміст навчальної програми: Ідеологія і сутність інтелектуалізації підприємств. Елементні і структурні ознаки та особливості інтелектуалізації менеджменту підприємств. Виокремлення та класифікація чинників впливу на процес інтелектуалізації. Сприяння та ризики процесу інтелектуалізації моделі управління. Критерії та репрезентативні показники діагностування процесу інтелектуалізації менеджменту підприємств. Метод рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації підприємств. Метод діагностування впливу активаторів інтелектуалізації систем менеджменту на управління персоналом підприємств. Інституційні пріоритети розвитку підприємств на принципах інтелектуалізації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): розв’язування аналітичних завдань, усне опитування, тести, проблемно-пошукові та діагностичні завдання. Підсумковий контроль (55%, контрольні заходи, екзамен): тестування (30%), теоретичні питання (15%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1.Павлова В.А. Система управління інтелектуалізацією діяльності торговельних підприємств. Academy review of the California Academy of Periodontology, United States Section, ARPA Internationale. 2020. 1(52). С. 50-57. 2. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 3. Попова Д.В. Інтелектуалізація економіки в контексті генези світового господарства. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2020, вип. 5(38). С. 67–82. 4. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К.: ЦУЛ, 2017. – 456 с. 5. Ситник Й.С. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с.

Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Ситник Йосиф Степанович, д.е.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1) вміти діагностувати основні фінансово-економічні показники досліджуваного підприємства; 2) вміти розраховувати проміжні показники групових індексів, що діагностують вплив зовнішнього середовища на процес інтелектуалізації систем менеджменту; 3) вміти розраховувати стандартизовані групові індекси для розрахунку інтегрального індексу процесу інтелектуалізації підприємства; 4) вміти визначати Інтегральний індекс процесу інтелектуалізації систем менеджменту; 5) вміти розраховувати проміжні показники кількісних значень ключових критеріїв рівня результативності інтелектуалізації систем менеджменту підприємства; 6) вміти визначати стандартизовані ключові критерії та коефіцієнти вагомості для розрахунку інтегрального рівня інтелектуалізації систем менеджменту підприємства; 7) вміти обчислювати інтегральний рівень інтелектуалізації систем менеджменту підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Немає Кореквізити: Інноваційна економіка. Соціальна відповідальність та соціальна безпека. Стратегії розвитку соціально-економічних систем. Економічні інструменти управління проєктами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичне обґрунтування теми курсового проекту. Оцінювання основних фінансово-економічних показників підприємства. Визначення інтегрального індексу процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємства. Обґрунтування інтегрального рівня інтелектуалізації систем менеджменту підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Виконання проекту (70%) Усний захист проекту (30%)
Рекомендована література: 1. Ситник, Й.С., Кузьмін, О.Є. Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. Проблеми економіки. 2017.1, с.217-225. 2. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 3. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К.: ЦУЛ, 2017. – 456 с. 4. Ситник, Й.С., 2017. Метод рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації систем менеджменту. Український журнал прикладної економіки. 2017. 2(1), с.106- 121. 5. Ситник Й.С. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с.