Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання філософії управління проектами; - знання і розуміння проектного та програмного підходів в управлінні розвитком соціально-економічних систем; - знання і розуміння методологій та інструментарію управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем; - уміння формувати та обґрунтовувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації та його концепцію; - уміння проводити оптимізацію параметрів проекту; - уміння приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами; - уміння використовувати економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. - уміння користуватись найбільш поширеними у бізнес-структурах програмними продуктами, такими, як MS Project, Project Expert, Audit Expert, Jira Atlassian.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Фінансовий менеджмент у бізнесі. Конкурентоспроможність бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Введення в економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Проектний та програмний підходи в управлінні розвитком розвитку соціально-економічних систем. Методологія та інструментарій управління проектами і програмами. Методи обґрунтування та вибору проектів. інструментарій формування та оптимізації програм і портфелів. Інструменти планування та контролю проектів та програм розвитку соціально-економічних систем. Основні методи тайм-менеджменту. Економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. Економічні інструменти ризик-менеджменту. Економічні інструменти управління якістю проекту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): - виконання та захист лабораторних робіт (24%); - виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (16%); - ділові та імітаційні ігри на лекційних заняттях (5%); - підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (55%)
Рекомендована література: 1. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент: навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С.А. Горбаченко. - Одеса: НУ "ОЮА", 2020. - 263 с. 2. Основи управління проєктами / пер. з англ. Я. Машико. — Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020. — 272 с. 3. Практикум з управління проектами [Текст]: навч. посіб. / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. 4. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.