Діяльність суб'єктів економіки на зовнішніх ринках

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.001
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • обґрунтовано вибирати і здійснювати зовнішньоекономічні операції; • вести комерційні переговори з укладання зовнішньоекономічних контрактів та угод про співпрацю; • управляти процесами підтримки прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі; • готувати та укладати зовнішньоторгові контракти з урахуванням предмету та об’єкту угоди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародна економіка • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства • Міжнародні транспортні перевезення кореквізити: • Митна справа
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні комерційні операції та угоди. Типові контракти у міжнародній торгівлі. Види контрактів міжнародної купівлі-продажу. Міжнародні виставки та ярмарки. Зміст контрактів міжнародної купівлі-продажу. Процедура та техніка підготовки міжнародної торгової угоди при прямих зв’язках з контрагентами. Виконання контрактів міжнародної купівлі-продажу. Припинення зовнішньоторгових контрактів. Комерційна діяльність на світовому ринку, яка здійснюється через торгово-посередницьку ланку. Міжнародний обмін технологією на комерційних та некомерційних засадах. Міжнародний інжиніринг. Міжнародні орендні операції. Міжнародні операції із страхуванням. Міжнародний туризм. Операції по технічному обслуговуванню та забезпеченню запасними частинами.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): усне опитування, лабораторні роботи, письмові завдання, доповіді та презентації • іспит (60%): письмова (40%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: 1. Босак А.О. та ін., Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: Навч.посібник / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, Р.Д.Бала – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 180с. 2. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Карп’як Я.С.– Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с. 3. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.