Управління талантами

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.030
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння запропонувати раціональні методи підбору та залучення талановитих працівників організації; - здатність сформувати модель компетенцій та, відповідно до неї, оцінити працівників організації; - вміння описати та проаналізувати основні етапи управління талантами в організації; - розуміти особливості мотивування талановитих працівників організації; - здатність побудувати систему наступництва та кадрового резерву організації; - наводити приклади практичного застосування управління талантами в різних галузях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально- економічних систем Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства Управління персоналом Кореквізити: Економіка та управління знаннями Управління продуктивністю Інноваційна економіка
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні аспекти поняття «талант» та його роль і значення в організації. Основні етапи управління талантами в організації. Рекрутинг в контексті управління талантами. Мотивація талантів організації. Розвиток персоналу, як необхідна складова управління талантами. Формування системи наступництва в організації. Оцінювання ефективності управління талантами в організації. Українські та закордонні практики управління талантами в організації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (55%, іспит): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1.Захарчин Г.М. Управління персоналом: навч. посібник / / Г.М.Захарчин, Л.Р.Струтинська, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 259 с. 2.Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навч. посібник / Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук, Н.В.Смолінська. — Львів: «Новий Світ-2000», 2011. — 342с. 3.Балабанова, Л.В. Управління персоналом: навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 468 с.

Управління талантами (курсовий проект)

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доц. Винничук Роксолана Олександрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вміння запропонувати раціональні методи підбору та залучення талановитих працівників організації; - здатність сформувати модель компетенцій та, відповідно до неї, оцінити працівників організації; - вміння описати та проаналізувати основні етапи управління талантами в організації; - розуміти особливості мотивування талановитих працівників організації; - здатність побудувати систему наступництва та кадрового резерву організації; - наводити приклади практичного застосування управління талантами в різних галузях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Ділова кар’єра Кореквізити: Управління стресами Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Критерії визначення талановитих працівників організації. Модель DISC. Командні ролі за класифікацією Белбіна. Карта компетенцій. Система мотивації талантів. KPI та OKR.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1.Захарчин Г.М. Управління персоналом: навч. посібник / / Г.М.Захарчин, Л.Р.Струтинська, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 259 с. 2.Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навч. посібник / Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрова, Р.О.Винничук, Н.В.Смолінська. — Львів: «Новий Світ-2000», 2011. — 342с. 3.Балабанова, Л.В. Управління персоналом: навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 468 с.