Бюджетування на підприємствах

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: К.е.н., асистент Ганас Любов Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Поглиблені знання теоретико-методологічних засад бюджетування на підприємствах. • Поглиблені знання системи бюджетування підприємства на засадах бюджетного планування, бюджетного організування, бюджетного мотивування, бюджетного контролювання, бюджетного регулювання. • Поглиблені знання технології розроблення бюджетів підприємства. • Уміння розробляти бюджетну документацію на підприємстві на засадах формування планів реалізації та виробництва продукції, кошторисів витрат, планів-графіків платежів за різними видами витрат, основних, допоміжних та спеціальних бюджетів. • Уміння ідентифікувати витрати підприємства за управлінським, податковим та бухгалтерським підходами, розраховувати різні види собівартості продукції, робіт, послуг, складати калькуляції собівартості продукції, робіт, послуг підприємства. • Уміння формувати фінансову структуру управління підприємства на засадах виокремлення центрів відповідальності. • Уміння стимулювати працівників щодо якісного виконання завдань бюджетування підприємства, ідентифікувати відхилення бюджетних показників від фактичних показників діяльності підприємства, розробляти бюджетні регулювальні заходи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та призначення бюджетування на підприємстві. Місце бюджетування у системі менеджменту підприємства. Процес бюджетного планування на підприємстві. Нормативне забезпечення формування бюджетів на підприємстві. Технологія розроблення бюджетів на підприємстві. Формування бюджетів підприємства з урахуванням ризиків. Бюджетне організування на підприємстві. Бюджетне мотивування на підприємстві. Бюджетне контролювання та регулювання на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (100 балів): письмове опитування (50 балів), усне опитування (50 балів).
Рекомендована література: 1. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 242 с. 2. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник / Н.Б. Ярошевич, Н.О. Шпак, В.Є. Матвіїшин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 221 с. 3. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 с.