Інтелектуальний бізнес

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.M.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Мирощенко Наталія Юріівна, к.е.н., асистент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання і розуміння об’єктів та суб’єктів інтелектуального бізнесу, сутності та особливостей створення інтелектуальних продуктів; • розуміння сутності інтелектуального потенціалу організації та його ролі у розвитку інтелектуального бізнесу; • знання і розуміння законодавчої бази започаткування та ведення інтелектуального бізнесу; • знання і розуміння перспектив розвитку інтелектуального бізнесу; • уміння оцінювати ризики інтелектуального бізнесу; • уміння застосовувати схеми та моделі просування і комерціалізації інтелектуальних продуктів; • уміння розробляти моделі мотивації для творчих колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічне управління підприємством Кореквізити: Фінансовий менеджмент у бізнесі Інноваційний розвиток підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. Інтелектуальний потенціал організації. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні. Мотивація розробників (творців) інтелектуальних продуктів. Ризики інтелектуального бізнесу. Інтелектуальний бізнес в Україні: проблеми становлення та напрямки розвитку.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): практичні заняття (20 %); індивідуальна контрольна робота (30 %); підсумкова контрольне тестування ( 50 %).
Рекомендована література: 1. Іванова В.В. Інтелектуальний бізнес: підручник / В.В. Іванова. Суми: Університетська книга, 2017. – 327 с. 2. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: підручник 3-те вид., перероб. та доп. /Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук.К.: “Центр учбової літератури”, 2017. – 507с. 3. Інтелектуальний бізнес: навчальний посібник / Г.П. Ляшенко; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 166 с.