Поведінкова економіка

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.032
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: д.е.н., доц. Ситник Йосиф Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - раціональні методи та практики поведінкової економіки; - вплив евристики та упередження в поведінковій економіці; - методи дослідження та аналізування в поведінковій економіці; - що таке ринки, які рухаються за рахунок переконань; - теорію перспектив; - вплив зміни поведінки на економіку. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - використовувати методи та інструменти поведінкової економіки на практиці; - аналізувати зовнішні та внутрішні фактори впливу в поведінковій економіці; - використовувати методи дослідження; - використовувати на практиці основні засади теорії перспектив.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Моделювання поведінки персоналу організації. Кореквізити: Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: В межах дисципліни, ми намагатимемося об'єднати практики психології та економіки, які почали відокремлюватись близько століття тому. Зокрема, ми розглянемо, як різняться прогнози економічної поведінки, у випадку коли декілька припущень, що спрощують економічні моделі, замінюються психологічно реалістичними припущеннями на основі емпіричних спостережень. Ми звернемо особливу увагу на те, як ці модифіковані припущення впливають на ринки, управління та державну політику.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): практичні (семінарські заняття), практична робота, самостійна робота. Підсумковий контроль (55%): тестування.
Рекомендована література: 1. Harvard business review on work and life balance / multiple authors, Boston: HBR press. – 2000, 232 p. 2. Ivancevich J.M. Organizational behavior and management / J. Ivancevich, R. Konopaske. – 9th ed. –NY.2009 3. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow / D. Kahneman. – NY, 2011., p. 4. Thaler R.H., Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness / R.H. Thaler, C.R. Sunstein. – 1 st. edition., NY. – 2014.