Соціально-економічне обгрунтування управлінських рішень

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.034
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: К.е.н., доцент Струтинська Леся Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - понятійно-категоріальний апарат предмету; - технологію прийняття управлінських рішень; - класифікацію управлінських рішень; - процес вироблення раціональних управлінських рішень У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - оптимізувати вироблення раціональних управлінських рішень; - застосовувати моделювання як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень; - використовувати економічні прогнози при обґрунтуванні управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Кореквізити: Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, кваліфікація та процес вироблення управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень. Підготовка та оптимізація управлінського рішення (вибір альтернативи). Соціальні критерії та економічні показники, що враховуються при прийняті раціональних управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (80%): практичні задачі, кейси, ситуаційні завдання, усне опитування, презентації студентських робіт. Підсумковий контроль (20%, залік): тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 471 с. 2. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.

Соціально-економічне обгрунтування управлінських рішень (курсовий проект)

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: К.е.н., доцент Струтинська Леся Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - понятійно-категоріальний апарат предмету; - технологію прийняття управлінських рішень; - класифікацію управлінських рішень; - процес вироблення раціональних управлінських рішень У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - оптимізувати вироблення раціональних управлінських рішень; - застосовувати моделювання як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень; - використовувати економічні прогнози при обґрунтуванні управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Кореквізити: Кваліфікаційний екзамен, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, кваліфікація та процес вироблення управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень. Підготовка та оптимізація управлінського рішення (вибір альтернативи). Соціальні критерії та економічні показники, що враховуються при прийняті раціональних управлінських рішень.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі захисту курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 471 с. 2. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.