Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.M.021
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: К. е. н., доцент Музиченко-Козловська О. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміти будувати моделі оптимізації господарської діяльності і технологічних процесів у будівельному секторі економіки з урахуванням критеріїв сталого розвитку. 2. Вміти впроваджувати технологію вибору оптимальних рішень. 3. Здійснювати аналіз результатів моделювання та проводити дослідження стійкості моделей сталого розвитку будівельних підприємств. 5. Здійснювати аналіз закономірностей розвитку соціально-економічних явищ і процесів у будівельному секторі економіки, визначити тенденцію їх розвитку, прогнозувати значення соціально-економічних показників. 6. Проводити дослідження проблем сталого розвитку в будівельному секторі економіки з використанням сучасних програмних продуктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Стратегії розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Основи сталого розвитку, теорії сталого розвитку у будівельному секторі економіки; наукові засади сталого розвитку будівельного виробництва; об’єктивна необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища тощо.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою: практичні завдання - 35 балів; підсумкова контрольна робота - 65 балів.
Рекомендована література: 1. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 051 «Економіка». - : http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7931. 2. Музиченко-Козловська О. В. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки» / укл.: О. В. Музиченко-Козловська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2019. – 12 с.