Інноваційні технології будівельного виробництва

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.M.022
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович доцент Позняк Оксана Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельного виробництва; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач будівельного виробництва; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем Кореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни передбачає розгляд принципів побудови сучасних композиційних матеріалів та їх властивостей. Особливості монолітного бетонування та малоенергомісткі технології виготовлення збірного залізобетону. Cучаснi технології стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів та виробів. Прогресивні методи виробництва влаштування вібропресованих бетонних виробів. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія високофункціональних бетонів нового покоління. Технологія модифікованих будівельних розчинів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях, виконання контрольної роботи (100%)
Рекомендована література: 1. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Саницький М.А. та ін. – К.: УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360с. 2. Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник /Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. -132 с. 3. Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини / Гоц В.І. – К.: ТОВ УВПК, 2003. – 472 с. 4. Про інноваційну діяльність. Закон України № 40-ІV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakоn5.rada.gоv.ua/laws/shоw/40-15