Управління продуктивністю

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: К.е.н., доц. Любомудрова Надія Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - основні теорії продуктивності; - сутність і суміжні поняття продуктивності; - показники і основні методи вимірювання продуктивності; - основи управління продуктивністю виробничих ресурсів; - сутність продуктивності праці персоналу організацій. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - розрізняти види продуктивності; - визначати основні показники продуктивності за її видами та їх приріст; - визначати продуктивність за виробничою функцією Кобба-Дугласа; - визначати індекси заробітної плати та продуктивності праці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, Стратегії розвитку соціально-економічних систем, Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Кореквізити: Інноваційна економіка, Соціально-економічне обгрунтування управлінських рішень. Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток теорії продуктивності. Види продуктивності. Показники і методи вимірювання продуктивності. Вимірювання обсягів продукції на макро-, мезо-, і мікро-рівнях національної економіки. Вимірювання наявності і затрат виробничих ресурсів. Методи вимірювання продуктивності факторів виробництва. Управління продуктивністю виробничого капіталу. Управління продуктивністю праці персоналу підприємства.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (70%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (30%, диференційований залік): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Гуменюк В.Я. Менеджмент продуктивності: навч. посібник. / В.Я. Гуменюк, І. А. Рощик . – Рівне.: НУВГП, 2010. – 203с. 2. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2017. - 668с 3. Воробйов Ю.М. Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / Ю.М. Воробйов, Б.І. Холод. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2018. – 288 с. 4. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.