Професійна мобільність

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.033
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: К.е.н., доц. Любомудрова Надія Петрівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати: - генеза та сутність поняття «професійна мобільність»; - методичні засади готовності персоналу до професійної мобільності; - професійна мобільність як основа соціальної мобільності; - горизонтальний та вертикальний типи професійної мобільності; - структурний та обмінний види професійної мобільності. У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: - розрізняти види професійної мобільності; - визначати критерії готовності до професійної мобільності; - формувати план індивідуального кар’єрного розвитку; - реалізувати різні моделі трудової поведінки в залежності від типу особистості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи, , Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства, Стратегії розвитку соціально-економічних систем. Кореквізити: Дизайн мислення, Управління талантами. Економіка та управління знаннями.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади формування готовності персоналу до професійної мобільності. Обґрунтування умов для ефективної реалізації професійної мобільності. Критерії, показники та рівні готовності до професійної мобільності. Види та типи професійної мобільності. Мотивація професійної мобільності як основа кар’єрного розвитку персоналу організацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування. Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Іванченко Є.А. Професійна мобільність майбутніх фахівців: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2014. – 120 с. 2. Коваліско Н.В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці: дис. соціол. наук: 22.00.07. – Львів, 2009. – 184 с. 3. Триндюк В.А. Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – Професійна освіта). – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2017 4. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посібник / Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 259 с.