Інноваційна економіка

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доцент Панас Ярослав Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. Моделювати інноваційні системи та процеси, організовувати базовий захист інтелектуальної власності при реалізації інноваційної політики, знати способи залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для інноваційної діяльності, формувати команди проекту та використовувати інструменти контроллінгу інноваційної діяльності. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Управління комплексними діями або проєктами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Стратегії розвитку соціально-економічних систем, Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем, Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Корреквізити: Інноваційна економіка (КП), Економіка та управління знаннями.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Основні поняття інноваційної економіки; 2. Моделі інноваційних процесів; 3. Інноваційне середовище як найважливіша умова ефективних інновацій; 4. Від бізнес-ідеї до бізнес-моделі; 5. Інтелектуальна власність та засоби її захисту; 6. Виведення інноваційних продуктів на ринок; 7. Людський фактор в інноваційному бізнесі; 8. Команда інноваційного проекту: від старт-апу до корпорації; 9. Фінансування інноваційної діяльності; 10. Оцінка ефективності та вартості інноваційного проекту; 11. Формування системи контролінгу інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45%): практичні (семінарські заняття), практична робота, самостійна робота. Підсумковий контроль (55%, іспит): тестування, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Гуторов О.І., Михайлова Л. І., Шарко І.О., Турчіна С.Г., Киричок О.В. Управління інноваціями: навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с.; 2. Чухрай, Н.І. та Лісовська, Л.С. Економіка інноваційного підприємства. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 324 с.;

Інноваційна економіка (курсовий проект)

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: к.е.н., доцент Панас Ярослав Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: • Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. • Дотримуватися принципів академічної доброчесності. • Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. • Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. • Моделювати інноваційні системи та процеси, організовувати базовий захист інтелектуальної власності при реалізації інноваційної політики, знати способи залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для інноваційної діяльності, формувати команди проєкту та використовувати інструменти контролінгу інноваційної діяльності. • Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. • Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів, діяльність суб’єктів економіки на зовнішніх ринках, економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична частина: Вплив інноваційних технологій на певний вид економічної діяльності (згідно індивідуального завдання). Аналітична частина: опис ідеї проєкту (товару, послуги, технології); технологічний аудит ідеї проєкту; планування кількості партнерів та кадрового складу найманих працівників для забезпечення реалізації проєкту; фінансовий план реалізації проєкту. Рекомендаційна частина: аналіз ринкових можливостей запуску інноваційного проєкту; розроблення ринкової стратегії проєкту; розроблення маркетингової програми інноваційного проєкту; планування доходів та прогноз ефективності інноваційного проєкту.
Методи та критерії оцінювання: Семестровий контроль проводиться у формі захисту курсового проекту (100%): вступ – 5 %, теоретична частина – 10 %, аналітична частина – 20 %, рекомендаційна частина – 30 %, висновки – 10 %, загальне оформлення – 5 %, усна компонента 20 %.
Рекомендована література: 1. Гуторов О.І., Михайлова Л. І., Шарко І.О., Турчіна С.Г., Киричок О.В. Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с.; 2. Панас Я.В. Інноваційна економіка: електронний навчально-методичний комплекс. /Я.В. Панас. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – URL: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7113; 3. Панас Я.В. Комерціалізація іннноваційних проєктів: електронний навчально-методичний комплекс. /Я.В. Панас. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – URL: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8373; 4. Петрович Й.М. Управління інноваційними проєктами: навч. посібн. / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський; за заг. ред. д.е.н. Й.М. Петровича. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316 с.; 5. Розроблення стартап-проєкту: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с.