Економіка та управління знаннями

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.E.028
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: професор кафедри МПА, д.е.н, професор Захарчин Галина Миронівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен вміти: • Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. • Дотримуватися принципів академічної доброчесності. • Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. • Удосконалювати систему управління знаннями організації в умовах розвитку інтелектуального суспільства та економіки знань. • Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. • Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. • Управління комплексними діями або проєктами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. • Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. • Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Соціальна відповідальність і соціальна безпека, Зовнішньо-економічні операції та контракти, Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства Корреквізити: Управління талантами; Інноваційна економіка.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади економіки знань. Об’єкти економіки знань. Класифікація знань. Моделі управління знаннями. Концепція інтелектуальної організації. Управління корпоративними знаннями. Стратегії ефективного формування й використання знань в організації. Інноваційний процес та інноваційна культура в системі економіки знань. Наука – освіта – бізнес як цілісна система забезпечення синергії знань .
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні задачі, кейси, ситуаційні завдання, усне опитування, презентації студентських робіт. Підсумковий контроль (60%, іспит): тестові завдання.
Рекомендована література: 1. Захарчин Г.М.,Ситник Й.С. Економіка та управління знаннями: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2021. 260 с. 2. Приймак В.Управління знаннями:Підручник. К. Київський національний у-т ім. Тараса Шевченка. 2019. 240 с. 3. Управління знаннями та інноваціями : навч. посібник [А. В. Лобза, А. Л. Бикова, А. П. Гірман, Л. Ю. Семенова О. О. Гетьман та ін.]. Дніпро : УМСФ, 2018. 374 с. 4. Захарова О.В., Поляков М.В. Управління знаннями та інтелектуальним потенціалом:навчально-методичний посібник. Черкаси: ЧДТУ. 2017. 118с. 5. Федулова Л.І. Економіка знань: підручник. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К.: 2009. 600 с.