Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Голова та члени екзаменаційної комісії
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи деталізують такі програмні результати навчання: - вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово; - оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді; - організовувати розроблення та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів. Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Стратегії розвитку соціально-економічних систем. Зовнішньоекономічні операції та контракти. Соціальна відповідальність і соціальна безпека. Кореквізити: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Державна атестація магістра передбачає захист магістерської кваліфікаційної роботи, яка є підсумком навчання за освітньою програмою. До захисту магістерської кваліфікаційної роботи допускаються здобувачі, які успішно та повною мірою виконали навчальний план. Захист магістерської кваліфікаційна роботи відбувається на засіданні екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Здобувач готує для виступу доповідь та презентацію до неї. Під час захисту здобувач доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців. Магістерська кваліфікаційна робота повинна бути написана державною мовою. Студент має право захищати роботу іноземною мовою.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи (100 балів)
Рекомендована література: 1.Захарчин Г. М. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c. 2.Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. 3.Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 342 с.; 4.Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К.: ЦУЛ, 2017. – 456 с. 5.Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35) 6.Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій (СВО ЛП 03.13., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.) URL: https://lpnu.ua/polozhennia-pro-atestatsiiu-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity. 7.Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» (СВО ЛП 02.01., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.). URL: https://lpnu.ua/polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu. 8.Посилкіна О.В. Економічна діагностика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Харків: Вид-во НФаУ, 2014. – 333 с. 9.Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті (СВО ЛП 03.14., Наказ 27-1-10 від 23 січня 2019 р.). URL: https://lpnu.ua/rehlament-perevirky-na-akademichnyi-plahiat. 10.Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с. 11.Ситник Й.С. Менеджмент організацій. Навчальний посіб. – Львів: - Тріада плюс, 2008. – 456 с. 12.Ситник Й.С. Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємств : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с. 13.Склярук Т.В., Панас Я. В. Економіка праці: Навчальний посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – 222 с. 14.Управління персоналом: Навчальний посібник /Г.М. Захарчин, Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 260 с.