Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.025
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Ситник Йосиф Степанович, д.е.н., доцент, Бойківська Галина Миколаївна, к.е.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті проходження практики здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: - формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; - дотримуватися принципів академічної доброчесності; - оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді;- обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; - збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; - застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів. Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Стратегії розвитку соціально-економічних систем. Зовнішньоекономічні операції та контракти. Соціальна відповідальність і соціальна безпека. Кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи, Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчання, передує виконанню студентами кваліфікаційних робіт і передбачає збір матеріалів для виконання магістерської кваліфікаційної роботи, а також узагальнення й удосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом з метою їх підготовки до самостійної професійної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Звіт з практики оцінюється у 100 балів.
Рекомендована література: 1.Захарчин Г. М. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c. 2.Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. 3.Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 342 с.; 4.Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К.: ЦУЛ, 2017. – 456 с. 5.Панас Я. В., Склярук Т.В. Економіка праці: Навчальний посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – 222 с. 6.Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с.