Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління персоналом та економіка праці
Код дисципліни: 7.051.02.O.026
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Керівники магістерської кваліфікаційної роботи
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати виконання магістерської кваліфікаційної роботи деталізують такі програмні результати навчання: - формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; - розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; - вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово; - дотримуватися принципів академічної доброчесності; - збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; - приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; -- застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; - визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; - обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; - оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; - організовувати розроблення та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення; - розробляти моделі й механізми інтегрування структурних підрозділів підприємств на засадах інтелектуалізації управління, впроваджувати методи оцінювання процесу інтелектуалізації підприємств на таких ієрархічних щаблях: міжкорпоративному; підприємств; рівнів управління; систем менеджменту; підрозділу; моделі управління загалом; - моделювати інноваційні системи та процеси, організовувати базовий захист інтелектуальної власності при реалізації інноваційної політики, знати способи залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для інноваційної діяльності, формувати команди проекту та використовувати інструменти контролінгу інноваційної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів. Економічна діагностика процесів інтелектуалізації підприємства. Стратегії розвитку соціально-економічних систем. Зовнішньоекономічні операції та контракти. Соціальна відповідальність і соціальна безпека. Кореквізити: Захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота повинна відповідати таким вимогам і містити: системний аналіз проблеми відповідно до предмета наукового дослідження; реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управлінської діяльності на досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у практику суб'єктів господарювання; елементи наукової новизни з предмета дослідження; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. Магістерська кваліфікаційна робота виконується на матеріалах реальних об'єктів – підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність. Магістерська кваліфікаційна робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у предметній області діяльності, що є запорукою його наукового мислення та творчої професійної, науково-дослідницької діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання не передбачене
Рекомендована література: 1.Захарчин Г. М. Управління конфліктами: навчальний посібник / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 160 c. 2.Захарчин Г.М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c. 3.Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 342 с.; 4.Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К.: ЦУЛ, 2017. – 456 с. 5.Панас Я. В., Склярук Т.В. Економіка праці: Навчальний посібник / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. – Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2017. – 222 с. 6.Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання : монографія / Й.С. Ситник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 380 с.