Емпіричні і статистичні методи в дослідженні соціально-економічних процесів

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Кічор Володимир Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати категорійний апарат, емпіричні і статистичні методи та інструметарій дослідження соціально-економічних процесів; знати принципи і методи формування інформаційної бази емпіричного дослідження соціально-економічних процесів; вміти проводити класифікацію та ранжування соціально-економічних об’єктів; вміти проводити факторний аналіз соціально-економічних процесів; вміти ідентифікувати й оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку; вміти проводити експертне оцінювання соціально-економічних процесів; вміти оцінювати параметри ризику в розвитку соціально-економічних процесів з використанням методів математичної статистики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • вища математика; • статистика; • економіко-математичні методи і моделі. Кореквізити: • соціальна відповідальність і соціальна безпека; • зовнішньоекономічні операції та контракти; • стратегії розвитку соціально-економічних систем; • економічне управління підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика емпіричних і статистичних методів та інструментарію дослідження соціально-економічних процесів. Формування інформаційної бази емпіричного дослідження соціально-економічних процесів. Класифікація та ранжування соціально-економічних об’єктів. Факторний аналіз соціально-економічних процесів. Прогнозування соціально-економічних процесів. Дослідження соціально-економічних процесів з використанням експертних методів. Оцінювання параметрів ризику в розвитку соціально-економічних процесів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт; усне опитування; індивідуальна контрольна робота. Підсумковий контроль – залік (50%): контрольна робота.
Рекомендована література: 1.Єріна А.М., Єрін Д.Д. Стратегічне моделювання і прогнозування: підручник. К.: КНЕУ, 2014. 348 с. 2.Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовенко О.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2014. 417 с. 3.Шумська С.С. Макроекономічне прогнозування: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1. Київ: Києво-Могилян. акад., 2015. 175 c. 4.Кічор В.П., Фещур Р.В., Якимів А.І., Скворцов Д.І. Методи і моделі економічного прогнозування: навч. посібник. Львів: Растр-7, 2019. 272 с.