Основи прикладної економіки

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.O.4
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Бала Ростислав Дмитрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад прикладної економіки; • поглиблені знання економічної системи підприємства та нормативно-правового забезпечення його економічної діяльності; • поглиблені знання основ бухгалтерського обліку, контролінгу, аудиту та управлінського обліку на підприємстві; • уміння здійснювати економічний аналіз діяльності підприємств із використанням широкого спектру економіко-аналітичних інструментів; • уміння здійснювати управління інноваційними процесами та ризиками у різних сферах функціонування підприємств; • уміння якісно та кількісно оцінювати вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Економічний аналіз • Економічна теорія • Економіка і фінанси підприємства кореквізити: • Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення основ прикладної економіки. Правове забезпечення економічної діяльності підприємств. Майно підприємства та джерела його формування. Загальні положення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Бухгалтерська звітність та господарські процеси у прикладній економіці. Бухгалтерські рахунки та організаційне забезпечення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Контролінг та управлінський облік у прикладній економіці. Загальні положення аудиту у прикладній економіці. Внутрішній аудит. Технологія аудиту. Основи економічного аналізу діяльності підприємств. Методологія економічного аналізу. Прикладні аспекти управління інноваціями підприємства. Розвиток та економічна безпека підприємства. Ризики у прикладній економіці. Вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства. Ринкова інфраструктура, банківська система та страхування як елементи макроекономічного середовища підприємства. Грошова, валютна, податкова та бюджетна системи як елементи макроекономічного середовища підприємства. Інфляція, зайнятість, безробіття та макроекономічні показники держави.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (20%): усне опитування, письмові завдання, лабораторні роботи • іспит (80%): письмова (60%) та усна (20%) компоненти
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства: [підручник] / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. 2. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: [підручник] / А.Г. Загорордній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – 3-тє вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с. 3. Управлінський облік: [підручник] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик [та ін.]; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.

Основи прикладної економіки (курсовий проект)

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Бала Ростислав Дмитрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • поглиблені знання теоретико-методологічних та методико-прикладних засад прикладної економіки; • поглиблені знання економічної системи підприємства та нормативно-правового забезпечення його економічної діяльності; • поглиблені знання основ бухгалтерського обліку, контролінгу, аудиту та управлінського обліку на підприємстві; • уміння здійснювати економічний аналіз діяльності підприємств із використанням широкого спектру економіко-аналітичних інструментів; • уміння здійснювати управління інноваційними процесами та ризиками у різних сферах функціонування підприємств; • уміння якісно та кількісно оцінювати вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Економічний аналіз • Економічна теорія • Економіка і фінанси підприємства кореквізити: • Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту
Короткий зміст навчальної програми: Базові положення основ прикладної економіки. Правове забезпечення економічної діяльності підприємств. Майно підприємства та джерела його формування. Загальні положення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Бухгалтерська звітність та господарські процеси у прикладній економіці. Бухгалтерські рахунки та організаційне забезпечення бухгалтерського обліку у прикладній економіці. Контролінг та управлінський облік у прикладній економіці. Загальні положення аудиту у прикладній економіці. Внутрішній аудит. Технологія аудиту. Основи економічного аналізу діяльності підприємств. Методологія економічного аналізу. Прикладні аспекти управління інноваціями підприємства. Розвиток та економічна безпека підприємства. Ризики у прикладній економіці. Вплив макроекономічного середовища на економічну систему підприємства. Ринкова інфраструктура, банківська система та страхування як елементи макроекономічного середовища підприємства. Грошова, валютна, податкова та бюджетна системи як елементи макроекономічного середовища підприємства. Інфляція, зайнятість, безробіття та макроекономічні показники держави.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (100%): усне опитування, письмові завдання, доповіді та презентації
Рекомендована література: 1. Економіка підприємства: [підручник] / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с. 2. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: [підручник] / А.Г. Загорордній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. – 3-тє вид., доопрац. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с. 3. Управлінський облік: [підручник] / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик [та ін.]; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 279 с.