Аудит і розвиток персоналу

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: основи теорії розвитку та аудиту, організації та управління, планування і прогнозування кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, організації і соціальної адаптації робітників, науково обґрунтованого добору та розміщення кадрів; організації діловодства в умовах використання сучасних інформаційних систем, основні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального і морального заохочення, шляхи їх вдосконалення; принципи кадрової політики, форми та методи планування і організації роботи з кадрами, систему фахового просування робітників, механізм професійно-кваліфікаційного росту керівників та спеціалістів; особливості національної ділової культури, її роль і місце у системі управління людськими ресурсами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна відповідальність і соціальна безпека кореквізити: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Управління та розвиток персоналу у системі сучасного менеджменту. Управління персоналом як соціальна система. Формування колективу організації. Кадрова політика організації. Організаційні аспекти управління людськими ресурсами. Основи кадрового діловодства. Кадрове планування в організації. Організація набору і відбору персоналу організації. Мотивація персоналу. Ефективність управління персоналом
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань (100%)
Рекомендована література: Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Ситник Н.І., Грамотнєв В.Е. Управління персоналом сучасної організації : навч. посіб. для студентів ВНЗ [відп. ред. Т.В. Лазоренко]. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. Захарчин Г.М., Струтинська Л.Р., Любомудрова Н.П., Винничук Р.О. Управління персоналом: навч. посіб. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. Морушко О. О. Кадровий менеджмент: навч. посіб. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. Балабанова, Л. В., Сардак О.В. Управління персоналом. Київ : Центр учбової літератури, 2019 . - 468 с.