Науково-методичні основи енергоефективності

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н. Саницький М.А., д.т.н. Марущак У.Д.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основи економіки та управління проектами в галузі підвищення енергоефективності будівель Вміти приймати ефективні рішення щодо заходів з підвищення енергоефективності Вміти проводити розрахунок енергетичних показників будинків Вміти здійснювати економічну оцінку енергоефективних заходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем Кореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Поняття енергоефективності. Проблеми енергоефективності у житлово-комунальному секторі. Методичні основи розрахунку теплоізоляційної оболонки при проектуванні та реконструкції будинків. Основи термомодернізації будівель. Економічна оцінка енергоефективних заходів.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях, виконання контрольної роботи (100%)
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 236 с. 2. Савйовский В.В. Реконструкція будівель та споруд: К : Ліра-К, 2020. 320 с. 3. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навч. посібник / А. Максимов та ін. / Асоціація міст України. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 184 с. 4. Філоненко О. І., Юрін О. І. Енергетична ефективність будинків : навч. посібник. Полтава : ПП « Астрая». 2018. 484 с. 5. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»