Міжнародні транспортні перевезення

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.E.33
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: старший викладач Григор’єв Олександр Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • обґрунтовано вибирати і здійснювати міжнародні транспортні перевезення; • вести комерційні переговори з укладання контрактів з здійснення міжнародних транспортних перевезень; • визначати економічну ефективність здійснення міжнародних транспортних перевезень; • приймати управлінські рішення при здійсненні міжнародних транспортних перевезень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Міжнародні економічні відносини • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства • Технологія зовнішньоекономічних операцій кореквізити: • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародна торгівля і транспортні послуги. Правове та організаційне забезпечення міжнародних транспортних перевезень. Види вантажів. Види транспортування. Транспортна система України. Планування та організування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори. Стратегія розвитку транспорту в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (100%): усне опитування, письмові завдання, доповіді та презентації
Рекомендована література: 1. Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне обслуговування транспортних перевезень: Навчальний посібник – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 476с. 2. Є.К.Вільковський, І.І.Кельман, О.О.Бакуліч. Вантажознавство (вантажні, правила перевезень, рухомий склад) – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Львів: «Інтелект- Захід», 2007, - 496с. 3. Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти / За редакцією професора О.Є.Кузьміна. – Львів Львівський банківський коледж НБУ, 1999. – 203с.