Підприємництво та менеджмент

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.E.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доц. Ганас Любов Миколаївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати суть підприємницької діяльності; 2. Знати організаційно-правові форми підприємництва; 3. Знати основні категорії менеджменту; 4. Знати загальні та конкретні функції менеджменту, методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації у сфері менеджменту, стилі керівництва; 5. Вміти обирати підприємницьку ідею та втілити її у життя шляхом використання процедури державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності відповідної організаційно-правової форми та виду підприємництва; 6. Вміти здійснювати ефективне управління колективом працівників або окремими виконавцями шляхом застосування інструментів менеджменту (функцій, методів, управлінських рішень, комунікацій тощо); 7. Вміти формувати обґрунтовані рекомендації та управлінські рішення на підставі реалізування загальних та конкретних функцій менеджменту, методів менеджменту тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика підприємництва. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Започаткування підприємницької діяльності. Оподаткування підприємницької діяльності. Фінансово - економічні результати і ефективність діяльності підприємства. Припинення підприємницької діяльності та відповідальність у сфері підприємництва. Сутність та значення менеджменту. Організації та процес менеджменту. Функції та технологія менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація та комунікації у менеджменті. Керівництво та лідерство. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розвязування задач, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Підприємництво та менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010024 “Прикладна економіка” усіх форм навчання / Укл. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Л.М. Ганас. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2014. – 140 с. 2. Економіка виробничого підприємства. Навч. посіб. / Й. М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге видання, переробка і доповнення. – К.: Т-во «Знання», 2001. – 405 с. 3. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навчальний посібник] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник – 3-тє вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід” , 2007. – 352 с.