Міжнародне інвестування

Спеціальність: Прикладна економіка
Код дисципліни: 7.051.04.E.32
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н. асистент Малиновська Юлія Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Поглиблені знання теоретичної бази міжнародної інвестиційної діяльності. • Поглиблені знання особливостей інвестиційної діяльності на міжнародних ринках акцій. • Поглиблені знання особливостей міжнародної інвестиційної діяльності на ринках золота. • Поглиблені знання особливостей правового регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. • Уміння застосовувати підходи у формуванні портфеля міжнародних інвестицій в акції. • Уміння застосовувати підходи у формуванні міжнародного портфеля облігацій. • Уміння аналізувати тенденції світового ринку фінансових деривативів. • Уміння аналізувати стан, структуру та динаміку розвитку прямих іноземних інвестицій. • Уміння приймати оптимальні рішення у веденні міжнародного бізнесу та здійсненні державного на наддержавного регулювання інвестиційної діяльності ТНК.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Передумови, особливості розвитку міжнародної інвестиційної діяльності. Міжнародний інвестиційний портфель: принципи формування, моделі диверсифікації. Міжнародна інвестиційна діяльність на ринках акцій. Міжнародна інвестиційна діяльність на риках облігацій. Міжнародна інвестиційна діяльність на ринку деривативів. Особливості міжнародного інвестування на ринках золота. Валютні чинники міжнародної інвестиційної діяльності. Прямі іноземні інвестиції. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. Оцінювання ефективності міжнародної інноваційної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): лабораторні роботи (25%), усне експрес-опитування (5%); - екзаменаційний контроль (70%, екзамен): письмова компонента (50%), усна компонента (20%).
Рекомендована література: 1. Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 249 с. 2. Мертенс А. Инвестиции. К.: Киевское инвестиционное агенство. 1997.Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу: Навч. посібник / За ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2006. – 360 с. 3. Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденюк, Д.В. Фірсов; за ред. Л.О. Омелянович. – К.: Знання, 2012. – 278 с. 4. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с. 5. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с. 6. Польшаков Ю.І., Ткаленко П.В. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с. 7. Валютне регулювання та контроль: Навч. посіб. / О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с. 8. Міжнародні фінанси (контрольні запитання, тести, практичні завдання): Навчальний посібник / За ред. Лисенкова Ю.М., Поліванова В.Є. – К.: Дакор, КНТ, 2015. – 88 с. 9. Моторнюк У.І. Тенденції розвитку ринків строкових угод / Моторнюк У.І., Теребух М.І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2013. – №776. – С. 374-382. 10. The Global Derivatives Market. - An Introduction, 2008, Published by Deutsche Borse AG, 42 Available online at: https://www.math.nyu.edu/faculty/avellane/global_derivatives_market.pdf. 11. Exchange-traded derivatives statistics Available online at: http://www.bis.org/statistics/extderiv.htm 12. Derivatives and Risk Management made simple. The National Association of Pension Funds Limited, 2013. 13. Rohan Fernando LLM FCMA ACMA CGMA Are derivatives financial weapons of mass destruction? Available online at: https:// www.linkedin.com/pulse/derivatives-financial-weapons-rohan-fernando. 14. Cosmina Amariei and Deigo Valiante, The OTC Derivatives Markets after Financial Reforms’ ECMI Commentary, No. 36 of May 2014. 15. Michael Snyder “The Horrific $1.5 Quadrillion Derivatives Bubble” Available online at: https: //themillenniumreport.com/2014/07/will-the-1-5-quadrillion-derivatives-market-collapse-in-2015/. 16. Journal of Derivatives, Research and Markets, March 2016, Available online at: http:// www.researchandmarkets.com/reports/1286181/journal_of_derivatives 17. Lapinskyyi, I. Е. Exchange rate of the Ukrainian national currency change in the context of state safety / I. Е. Lapinskyyi, M. U. Demchenko // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8), ч. 2. – С. 303-309.