Соціальна відповідальність і соціальна безпека

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Степура Т.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння місця соціальної відповідальності в діяльності бізнес-структур, організацій, держави. - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для аналізування та оцінювання загроз і небезпек суб’єкта в соціально-економічній сфері. - здатність формувати механізм соціальної відповідальності підприємства, оцінювати його ефективність. - здатність визначати напрями активізації корпоративної соціальної відповідальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Економіка праці та соціально-трудові відносини кореквізит: Конкурентоспроможність підприємства, Управління потенціалом підприємства
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна відповідальність людини, держави та інститутів громадянського суспільства. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Соціально відповідальне позиціонування бізнесу у зовнішньому середовищі. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності бізнесу. Соціальна відповідальність у сфері зайнятості. Соціальне партнерство як інститут формування та розвитку соціальної відповідальності. Основи соціальної безпеки. Оцінювання соціальної безпеки. Ризики у соціальних системах. Соціальне інвестування
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях, виконання контрольної роботи (100%)
Рекомендована література: Соціальна відповідальність : Навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, С.Б. Романишин, Н.О. Вацик. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 328 с. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2015. – 519 с. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с. Соціальна безпека: сутність та вимір. наук. доп. / О.П. Коваль. – К.: НІСД, 2016. - 35 с. Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу /за наук. редакцією А. О. Корнецького — К. : Фамільна друкарня Huss, 2019. — 160 с.