Фінансовий менеджмент у бізнесі

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.005
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Селюченко Надія Євстахіївна, к.е.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у здобувачів освіти системи знань у сфері стратегії і тактики фінансування діяльності суб’єктів бізнесу та комплексу умінь і навичок застосування різноманітних методів, інструментів та важелів фінансового управління бізнесом.
Завдання: загальні компетентності: ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). фахові компетентності: ФК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання. ФК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. ФК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем. ФКС 1.1. Здатність розробляти й обгрунтовувати рішення щодо управління конкурентоспроможністю підприємства. ФКС 1.3. Здатність розробляти пропозиції та обгрунтовувати рішення щодо проектного фінансування.
Результати навчання: ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності/ ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. ПРНС 1.1. Оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства, ідентифікувати його конкурентні переваги, розробляти й обгрунтовувати програми підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. ПРНС 1.3. Розробляти сценарії розвитку та моделі фінансування проектів, обгрунтовувати варіанти проектного фінансування, формувати фінансові бюджети проектів. ПРНС 2.1. Застосовувати інструментарій контролінгу та бізнес-аналітики для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень щодо ведення бізнесу. ПРНС 2.2. Ідентифікувати та оцінювати ключові параметри трансформації бізнесу, розробляти й обґрунтовувати рішення щодо вибору оптимального способу перетворення підприємства на засадах використання методів та інструментів економічного управління. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Немає Кореквізити: Соціальна відповідальність і соціальна безпека Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем Стратегії розвитку соціально-економічних систем Статистичний аналіз і моделювання соціально-економічних систем і процесів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів теоретичних знань щодо фінансового управління бізнесом, фінансового механізму, організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, набуття практичних навичок використання методів, інструментів та важелів фінансового менеджменту для розроблення рішень щодо управління грошовими потоками, реальними та фінансовими інвестиціями, капіталом, активами, прибутком, фінансовими ризиками та рішень у сфері антикризового управління бізнесом.
Опис: Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Фінансове прогнозування і планування бізнесу. Антикризове фінансове управління бізнесом.
Методи та критерії оцінювання: 1.Поточний контроль передбачає такі методи оцінювання: - оцінювання знань на практичних заняттях у процесі обговорення проблемних науково-практичних питань та вирішення ситуаційних завдань з урахуванням активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо; - оцінювання тестових завдань у ВНС; - оцінювання індивідуальних розрахункових робіт (контрольних робіт - заочна форма навчання). 2.Екзаменаційий контроль передбачає оцінювання письмової та усної компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40%): обговорення проблемних науково-практичних питань (3 бали); виконання ситуаційних завдань (5 балів); тестування у ВНС (12 балів); дві індивідуальні контрольні роботи (20 балів). Підсумковий контроль - екзамен (60%): письмова компонента (50 балів); усна компонента (10 балів).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Практичні заняття оцінюють за такими критеріями: 1)обговорення проблемних науково-практичних питань з урахуванням активності, внесених пропозицій, уточнень i визначень – максимальна оцінка 3 бали; 2)результати виконання ситуаційних завдань: за правильні та повні відповіді, коректні висновки та рекомендації – максимальна оцінка 5 балів. Тестові завдання – розв’язання тестових завдань з кожної теми у ВНС – максимальна оцінка 12 балів. Індивідуальні розрахункові (контрольні) роботи оцінюють за такими критеріями: - за правильні обчислення, коректні висновки та рекомендації (максимальна оцінка –ІРР - 5 балів, КР – 6 балів); - за правильні та повні відповіді під час захисту роботи (максимальна оцінка – ІРР - 5 балів, КР – 6 балів). Кількість балів, яку виставляють студентові, може бути знижена: - за відповідь, що неповна за змістом або має окремі неточності – на 1 бал; - за відповідь, яка свідчить про низький рівень знання матеріалу і розкриває зміст питання менше, ніж на 50% – на 2 бали; - за наявність помилок в обчисленнях – на 1-3 бали. Екзаменаційні білети містять: - завдання 1-го рівня складності – 2 теоретичні питання, кожне з яких оцінюють 5 балами (разом 10 балів); - завдання 2-го рівня складності – 1 задача, яку оцінюють 8 балами; - завдання 3-го рівня складності: задача 1 – 14 балів; задача 2 – 18 балів. Письмову та усну компоненту оцінюють за такими ж критеріями, як усні відповіді та розв’язування задач на практичних заняттях.
Рекомендована література: 1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр, 1999. 528с. 2.Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент: підручник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 388с. 3.Бердинець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 352 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Bedrynets_Myroslava/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).