Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування та розвиток системи знань і вмінь студента у сфері управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем та практичне застосування універсального інструментарію управління проектами і програмами для досягнення ефективного функціонування й розвитку соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Завдання: Загальні компетентності (ЗК): ЗК1.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами. ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК): ФК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. ФК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. ФК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.
Результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання філософії управління проектами; - знання і розуміння проектного та програмного підходів в управлінні розвитком соціально-економічних систем; - знання і розуміння методологій та інструментарію управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем; - уміння формувати та обґрунтовувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації та його концепцію; - уміння проводити оптимізацію параметрів проекту; - уміння приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами; - уміння використовувати економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. - уміння користуватись найбільш поширеними у бізнес-структурах програмними продуктами, такими, як MS Project, Project Expert, Audit Expert, Jira Atlassian.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Фінансовий менеджмент у бізнесі. Конкурентоспроможність бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента повинна сформуватись цілісна системи знань та набуття навичок практичного застосування економічних інструментів управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем усіх рівнів. У процесі навчання студенти отримають поглиблене розуміння філософії управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем, методологій та інструментарію, зможуть сформувати та обґрунтувати вибір проекту, програми, портфелю до реалізації; навчаться здійснювати вибір економічних інструментів управління проектами та програмами розвитку соціально-економічних систем; проводити оптимізацію параметрів проекту; відпрацьовувати специфічні функції управління проектами на рівні вимог міжнародних стандартів; застосовувати методології фінансово-економічного прогнозування та планування проектів розвитку; здійснювати фінансово-економічне оцінювання проектів; застосовувати інструменти для покращення фінансово-економічного стану суб’єкта економіки; оцінювати фінансово-економічну доцільність окремих господарських рішень з позицій інтересів власника та кожного із учасників проекту розвитку соціально-економічних систем усіх рівнів; вирішувати оптимізаційні задачі управління проектами; приймати проектні рішення, базуючись на набутих знаннях та отриманих навиках у сфері управління проектами. На лабораторних заняттях студенти оволодіють інструментальними засобами, які дають можливість планувати проекти та програми; контролювати успішність їх виконання; покращувати фінансово-економічний стан суб’єкта економіки; здійснювати ситуаційний аналіз проектів та програм розвитку; розробляти моделі фінансово-економічних прогнозів та планів проектів; визначати стійкість проекту, враховуючи вплив різних факторів; тиражувати сценарії для змінних параметрів; об’єднувати проекти в програми та аналізувати їхній вплив на діяльність соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Опис: Введення в економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем. Проектний та програмний підходи в управлінні розвитком розвитку соціально-економічних систем. Методологія та інструментарій управління проектами і програмами. Методи обґрунтування та вибору проектів. інструментарій формування та оптимізації програм і портфелів. Інструменти планування та контролю проектів та програм розвитку соціально-економічних систем. Основні методи тайм-менеджменту. Економічні інструменти управління ресурсами, витратами та проектним бюджетом. Економічні інструменти ризик-менеджменту. Економічні інструменти управління якістю проекту.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики знань є поточний та підсумковий (екзаменаційний) контроль. У процесі поточного контролю методами діагностики знань є: оцінювання виступів студентів та їхньої активності під час ділових та імітаційних ігор на лекційних заняттях; перевірка виконання лабораторних робіт, захист звітів про виконання лабораторних робіт; перевірка, обговорення та захист індивідуального науково-дослідного завдання. Екзаменаційний контроль: оцінювання письмової та усної компоненти
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (100%): - виконання та захист лабораторних робіт (24%); - виконання та захист індивідуального науково-дослідного завдання (16%); - ділові та імітаційні ігри на лекційних заняттях (5%); -підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (55%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних задач; В – оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; С – оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; D – оцінка «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; E – оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент: навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С.А. Горбаченко. - Одеса: НУ "ОЮА", 2020. - 263 с. 2. Основи управління проєктами / пер. з англ. Я. Машико. — Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2020. — 272 с. 3. Практикум з управління проектами [Текст]: навч. посіб. / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. 4. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Данилович Т.Б., канд. економ. наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Закріплення теоретичних знань та розвиток практичних навиків щодо: прогнозування; планування; обґрунтування доцільності й життєздатності проектів та програм розвитку соціально-економічних систем; застосування інструментів підвищення фінансової ефективності реальних інвестицій.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК1.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами. ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Спеціальних (фахових): ФК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. ФК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. ФК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. ФК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. ФКС 1.3. Здатність приймати рішення щодо проектного фінансування.
Результати навчання: Знання та уміння, отримані в результаті виконання курсового проєкту, деталізують такі програмні результати навчання: ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. ПРН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. ПРНС 1.3. Розробляти та обгрунтовувати варіанти проектного фінансування. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. АіВ 1. Управління комплексними діями або проєктами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АіВ 3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект передбачає можливість практичного використання методології планування проектів та проектного аналізу і охоплює наступні елементи системи управління ефективністю інвестицій: ідентифікація проекту, формування концепції проекту; економічний аналіз середовища проекту; визначення генеральної економічної стратегії проекту; формування змісту операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у рамках проекту; прогнозування доходів та витрат проекту; обґрунтування плану і бюджету інвестиційних витрат; розрахунок прибутків та збитків від операційної діяльності; визначення фінансових результатів і прогнозування грошових потоків у рамках операційної та інвестиційної діяльності; оцінка абсолютної ефективності проекту; розробка та оцінка альтернативних варіантів планів реалізації проекту; ідентифікація фінансової стратегії проекту, розробка та оцінка альтернативних варіантів фінансування діяльності у рамках проекту; оцінка чутливості та фінансової стійкості проекту; формування економічних та фінансових прогнозів з врахуванням ризиків зміни середовища проекту; вибір оптимального варіанту проекту.
Опис: Розробка моделі фінансово-економічних прогнозів та планів проекту; обґрунтування доцільності, життєздатності та оцінка фінансової ефективності інвестицій; фінансовий аналіз проекту; ідентифікація потенційних ризиків, прогнозування проблем; вибір оптимального варіанту планів, напрацювання рекомендацій щодо підвищення життєздатності та ефективності проекту; презентація проектів.; оцінка якості їх підготовки.
Методи та критерії оцінювання: Методами діагностики знань є підсумковий (заліковий) контроль. У процесі залікового контролю методами діагностики знань є: перевірка, обговорення та захисту курсового проєкту. Заліковий контроль: оцінювання письмової та усної компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: Заліковий контроль (100%): 1. Виконання проєкту (70%); 1.1. Розробка моделі фінансово-економічних прогнозів та планів проекту (10%); 1.2. Обґрунтування доцільності, життєздатності та оцінка фінансової ефективності інвестицій (10%); 1.3. Фінансовий аналіз проекту (10%); 1.4. Ідентифікація потенційних ризиків, прогнозування проблем (5%); 1.5. Визначення шляхів та вибір заходів щодо підвищення ефективності та зниження ризиків реалізації проекту (10%); 1.6. Вибір оптимального варіанту планів, напрацювання рекомендацій щодо підвищення життєздатності та ефективності проекту (10%); 1.7. Презентація проектів. Оцінка якості їхньої підготовки. Колективне обговорення результатів. Фінальна оцінка якості виконання курсового проекту (15%); 2. Усний захист проекту (30%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних задач; В – оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; С – оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; D – оцінка «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; E – оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С. А. Горбаченко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2020. - 263 с. 2. Основи управління проєктами / пер. з англ. Я. Машико. — ¬Харків : Вид-во «¬Ранок» : Фабула, 2020. — 272 с. 3. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „ Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем ” для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 051 „Економіка”, спеціалізація: 051.1 “Економіка підприємства”; 051.5 “Економіка для бізнесу”, 051.3."Економіка та управління будівництвом" /Укл.: Т.Б. Данилович, І.Є.Тимчишин.– Львів: 2020. – 35 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/ pluginfile.php/2757292/ mod_resource/content/1.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).