Стратегії розвитку соціально-економічних систем

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук - Бойківська Галина Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіння основними поняттями, засадами та критеріями аналізу та оцінки сучасних соціально-економічних систем; - уміння оцінювати потенційні можливості та загрози зовнішнього середовища для розвитку соціально-економічних систем; - здатність визначати найбільш привабливі зони стратегічних інтересів та господарювання; - вміння формувати комплекси антикризових заходів на підставі оцінки потенційних можливостей; - здатність розробляти стратегії розвитку системи як загалом, так і окремих її складових; - обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; - оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: немає Кореквізити: 1. Фінансовий менеджмент у бізнесі. 2. Конкурентоспроможність бізнесу. 3. Економіка інтегрованих бізнес-структур. 4. Інноваційний розвиток бізнесу.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та основи розвитку соціально-економічних систем. Теоретичні засади економічного розвитку соціально-економічних систем: моделі та концепції. Стратегічний контур управління розвитком соціально-економічних систем. Управління розвитком конкурентоспроможності СЕС. Стратегічне планування розвитку міста як соціально-економічної системи. Ключові елементи стратегічного управління розвитком регіональних соціально-економічних систем. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічних систем.
Методи та критерії оцінювання: 1.Поточний контроль (45%): - оцінювання знань на практичних заняттях (виконання ситуаційних завдань; участь у дискусіях; контрольне тестування); - оцінювання виконання та захисту індивідуальних розрахункових (контрольних) робіт (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи). 2.Екзаменаційний контроль (55%): оцінювання письмової та усної компоненти.
Рекомендована література: 1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: навч. посіб. Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. 152 с. 2. Караєва Н. Корпан Р. Коцко Т. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник. Університетська книга. 2015. 387 с. 3. Писаренко В.В., Багорка М.О. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Дніпро: Видавець. 2019. 240 с. 4. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [В.М. Боголюбов, М.О. Клименко, Л.Г. Мельник, О.О. Ракоїд]. За редакцією професора В.М.Боголюбова. К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. 446 с. 5. Шерстюк Р.П. Досвід реалізації стратегії розвитку територіальних громад у постконфліктних умовах. Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення : монографія. Київ, 2021. С. 73–101.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).