Лідерство та групова динаміка

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Зарицька Оксана Леонідівна, к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання і розуміння cуті процесу керівництва; знання і розуміння суті групової динаміки; знання і розуміння суті комунікацій та їхнього місця у процесі менеджменту; знання і розуміння суті управління часом; знання і розуміння суті управлінської праці керівника та методів роботи з колективом; уміння формувати практичні завдання з управління персоналом для підприємств різних форм власності з урахуванням чинного законодавства України; володіння сучасними прийомами і методами керівництва; уміння проведення ділових зустрічей; уміння складати оптимальний розпорядок свого трудового дня.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Менеджмент Кореквізити: Інноваційний розвиток бізнесу Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Керівництво та лідерство в організації. Структура лідерства та теорії його походження. Наукові школи управління: виникнення та еволюція. Ефективний лідер - який він? Формування лідера нового типу, жіноче та чоловіче лідерство. Матриця Ейзенхауера та її застосування у повсякденному житті. Лідери нового покоління. Гендерні аспекти лідерства. Командотворення. Суперництво і співпраця в командотворенні. Сім стадій командотворення за моделлю Дрекслера-Сібета. Розвиток робочих груп. Управління конфліктами в процесі командотворення Summary of the subject:
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100): Практичні заняття – 20 % Контрольна робота – 30 % Підсумкова контрольна робота – 50 %
Рекомендована література: 1. Вовк О. Б. Лідерство: навчальний посібник / О. Б. Вовк, О. Л. Зарицька, А. В. Симак. – Львів: Новий Світ-2000, 2021. – 195 c. (рекомендовано методичною комісією – протокол № 55 від 31.03.2021 р.) 2. Романовський О.Г. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – 100 с. 3. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. / Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей. – Івано-Франківськ. «Лілея НВ». 2015. – 296 с.