Контролінг для бізнесу

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Кіржецька Марія Сергіївна, к.е.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створення необхідних умов для підвищення професійної майстерності суб'єктів підприємництва в управлінні ресурсами підприємства (організації) в умовах нестабільності як внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованість по заробітній платі, неповне використання виробничих потужностей, пошук надійних партнерів і постачальників), так і зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках тощо) факторів. Сучасним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управління і, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про затрати і ресурси організації чи підприємства з метою вироблення альтернативних варіантів різного роду управлінських рішень і в першу чергу з оптимізації прибутку, комплексного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.
Завдання: Вивчення новітніх підходів до управління процесами прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень, результативністю використання ресурсів підприємства за сучасними соціально-економічними критеріями; набуття вмінь обґрунтовувати напрями контролю, альтернативні варіанти управлінських рішень і використовувати механізми побудови інтегрованих систем управління суб'єктами господарювання. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) Здатність працювати в команді фахових: Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. Здатність впроваджувати систему контролінгу в бізнес-структурах та забезпечувати її ефективне функціонування.
Результати навчання: Знати: 1. місце контролінгу в системі управління підприємством, його сутність, функції й основні завдання; 2. знати набір методичного інструментарію контролінгу для підприємств різних сфер діяльності; 3. знати механізм впровадження й особливості систем управлінської звітності; Вміти: 1. оперативно відслідковувати розвиток підприємств у напрямі встановлених цільових орієнтирів; 2. вміти застосовувати аналітичні прийоми оцінки результатів діяльності підприємств; 3. вміти оперувати методичними підходами у прийнятті управлінських рішень на основі інструментарію контролінгу; 4. вміти організовувати службу контролінгу на підприємстві.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Зовнішньоекономічні операції та контракти Стратегії розвитку соціально-економічних систем Соціальна відповідальність і соціальна безпека Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем Кореквізити: Фінансовий менеджмент у бізнесі Економічні механізми трансформацій бізнесу Управління бізнес-процесами
Короткий зміст навчальної програми: Сутність, необхідність та види контролінгу. Організація контролінгу в системі управління підприємством. Оперативний контролінг у системі прийняття управлінських рішень. Методичний інструментарій стратегічного контролінгу. Інформаційна система функціонування контролінгу на підприємстві.
Опис: Поняття про контролінг, його суть і значення; Характеристика компонентів системи контролінгу за концепцією COSО; Інформаційні системи управління і контролінгу; Управління за цілями та система контрольних показників (KPI); Функціональний контролінг; Бюджетування в системі контролінгу; Контролінг в системі управління витратами; Управлінська звітність в системі контролінгу; Ключові елементи контролінгу за базовими методиками ICV і IGC
Методи та критерії оцінювання: 1.Поточний контроль (30%): - оцінювання знань на практичних заняттях (виконання ситуаційних завдань; участь у дискусіях; контрольне тестування); - оцінювання виконання та захисту індивідуальних розрахункових (контрольних) робіт (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи). 2.Екзаменаційний контроль (70%): оцінювання письмової та усної компоненти.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1.Поточний контроль (30%): - оцінювання знань на практичних заняттях (виконання ситуаційних завдань; участь у дискусіях; контрольне тестування); - оцінювання виконання та захисту індивідуальних розрахункових (контрольних) робіт (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи). 2.Екзаменаційний контроль (70%): оцінювання письмової та усної компоненти.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Манн Т., Майер Є. Контроллинг для начинающих. – М: Финансы и статистика, 1992. 2. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Пер. с нем. / Под ред. А.А. Туркача, Л.Г. Головача. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 739с. 3. Партин Г. О., Фінансовий контролінг: навч.посібн./ Партин Г.О., Задерецька Р.І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 232 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).