Економіка інтегрованих бізнес-структур

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Доктор філософії Мищишин Ольга Львівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знання сучасних напрямів економічної теорії щодо особливостей функціонування корпоративних форм організації господарської діяльності (об’єднань підприємств). 2. Знання сутності об’єднань підприємств, закономірностей їх розвитку і трансформації в сучасних умовах. 3. Знання факторів, які визначають ефективність функціонування об’єднання підприємств. 4. Знання системи управління об’єднаннями підприємств. 5. Знання змісту організації діяльності об’єднання підприємств. 6. Знання ролі та функцій об’єднань підприємств у сучасній економічній системі. 7. Вміння орієнтуватися в основних теоретичних позиціях щодо суті об’єднань підприємств, сучасних напрямах економічної теорії щодо функцій об’єднань підприємств. 8. Вміння узагальнювати інформацію про об’єднання підприємств. 9. Вміння аналізувати ефективність функціонування різних видів об’єднань підприємств. 10. Вміння класифікувати витрати та доходи об’єднань підприємств. 11. Вміння враховувати особливості розвитку об’єднань підприємств та системи їх управління. 12. Вміння розв’язувати завдання регулювання об’єднань підприємств. 13. Вміння самостійно обґрунтовувати та виробляти рішення щодо фінансування об’єднань підприємств, стимулювання їхньої інноваційної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: соціальна відповідальність і соціальна безпека; стратегії розвитку соціально-економічних систем; діяльність суб’єктів економіки на зовнішніх ринках; - кореквізит: фінансовий менеджмент у бізнесі, конкурентоспроможність бізнесу; проектне фінансування.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та особливості корпоративної економіки. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління. Об’єднання підприємств як провідні суб’єкти корпоративної економіки. Особливості функціонування та ефективність управління корпоративними організаціями. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємств. Холдингова організація корпоративного бізнесу. Особливості організація внутрішньої системи управління об'єднань підприємств. Організація інноваційної діяльності в об'єднаннях підприємств. Фінансування діяльності об'єднань підприємств. Міжнародне регулювання діяльності суб’єктів корпоративної економіки. Ефективність та якість корпоративної економіки.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): самостійні роботи, контрольні роботи та індивідуальні завдання, усне опитування - підсумковий контроль (70%, підсумкова контрольна робота, екзаменаційний контроль): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія /Козик В.В, Ємельянов О.Ю., Мрихіна О.Б. та ін.; За наук. ред. проф.. В.В.Козика. – Львів: Растр-7, 2017.– 280 с. /Довбенко В.І. Проблеми управління вартістю підприємства за умов глобалізації ринків. – с.198-214. 2. Довбенко В.І. Формування умов ефективного розвитку підприємств регіону на інноваційній основі: монографія /В.І.Довбенко, Львів: ТзОВ ВТС, 2013. – 270 с. 3. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / П.М. Куліков, Д.О. Тишенко, Н.В. Кулєшова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. економічний ун-т. - Харків : Видавництво ХНЕУ, 2013. - 246 с. 4. Довбенко В.І. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ТзОВ «ВТС», 2012. - 176 с. 5. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств : конспект лекцій для студ. спец. "Економіка підприємства" денної й заочної форм навчання та студ. ФПФ / О.І. Карінцева, М.О. Харченко, О.В. Люльов та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 58 с. 6. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Підручник / І.В. Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко та ін.; під заг.ред. В.І. Щелкунова. – К.: НАУ, 2010. – 400 с. 7. Момот Т. В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія // Т. В. Момот, М. В. Кадничанський, О. А. Лобанов, Н. В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економіка інтегрованих бізнес-структур (курсовий проект)

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: Доктор філософії Мищишин Ольга Львівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок виконання курсового проєкту студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Вміння орієнтуватися в основних теоретичних позиціях щодо суті об’єднань підприємств, сучасних напрямах економічної теорії щодо функцій об’єднань підприємств. 2. Вміння узагальнювати інформацію про об’єднання підприємств. 3. Вміння аналізувати ефективність функціонування різних видів об’єднань підприємств. 4. Вміння класифікувати витрати та доходи об’єднань підприємств. 5. Вміння враховувати особливості розвитку об’єднань підприємств та системи їх управління. 6. Вміння розв’язувати завдання регулювання об’єднань підприємств. 7. Вміння самостійно обґрунтовувати та виробляти рішення щодо фінансування об’єднань підприємств, стимулювання їхньої інноваційної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: соціальна відповідальність і соціальна безпека; стратегії розвитку соціально-економічних систем; діяльність суб’єктів економіки на зовнішніх ринках; - кореквізит: фінансовий менеджмент у бізнесі, конкурентоспроможність бізнесу; проектне фінансування.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення сутності та особливостей об’єднання підприємств. Оцінювання особливостей функціонування та ефективності управління корпоративними організаціями. Організація внутрішньої системи управління об'єднання підприємств. Оцінювання системи фінансування діяльності об'єднання підприємств.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (100%, заліковий контроль)
Рекомендована література: 1. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія /Козик В.В, Ємельянов О.Ю., Мрихіна О.Б. та ін.; За наук. ред. проф.. В.В.Козика. – Львів: Растр-7, 2017.– 280 с. /Довбенко В.І. Проблеми управління вартістю підприємства за умов глобалізації ринків. – с.198-214. 2. Довбенко В.І. Формування умов ефективного розвитку підприємств регіону на інноваційній основі: монографія /В.І.Довбенко, Львів: ТзОВ ВТС, 2013. – 270 с. 3. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / П.М. Куліков, Д.О. Тишенко, Н.В. Кулєшова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. економічний ун-т. - Харків : Видавництво ХНЕУ, 2013. - 246 с. 4. Довбенко В.І. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ТзОВ «ВТС», 2012. - 176 с. 5. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств : конспект лекцій для студ. спец. "Економіка підприємства" денної й заочної форм навчання та студ. ФПФ / О.І. Карінцева, М.О. Харченко, О.В. Люльов та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 58 с. 6. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Підручник / І.В. Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко та ін.; під заг.ред. В.І. Щелкунова. – К.: НАУ, 2010. – 400 с. 7. Момот Т. В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія // Т. В. Момот, М. В. Кадничанський, О. А. Лобанов, Н. В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).