Проектне фінансування

Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 7.051.05.E.019
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Кривцун Ірина Мирославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен: знати принципи проектного фінансування; знати види фінансування проектів та вміти їх аналізувати; вміти здійснювати бюджетування капіталу; вміти розробляти сценарії розвитку та моделі фінансування проектів; вміти обгрунтовувати варіант фінансування проекту вміти складати плановий баланс проекту та аналізувати його; вміти обгрунтовувати дисконтну ставку та дисконтувати грошові потоки проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: «Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку соціально-економічних систем», кореквізит: «Фінансовий менеджмент у бізнесі»
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та класифікація проектного фінансування. Бюджетування капіталу. Види фінансування інвестиційних проектів. Обґрунтування варіанту фінансування проекту. Планування фінансових потоків складання планового балансу проекту. Форми участі фінансових установ у проектному фінансуванні.
Методи та критерії оцінювання: контрольна робота (50 %); контрольне тестування (50%)
Рекомендована література: 1. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проэктов: Пер. с нем. – М.: Издательство «Ось-89», 2001. – 240 с. 2. Проектне фінансування : підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін.; за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т. В. Майорової. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : КНЕУ, 2017. — 434, [6] с. 3. Проектне фінансування / А.А.Пересада, Т.В.Майорова, О.О.Ляхова: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 736с.