Методологія досліджень у фінансах

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: професор Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н. доцент Мазур Андріана Володимирівна, к.е.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; • знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; • відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; • вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; • обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Моделювання діяльності на страховому ринку; • Податковий менеджмент; • Ринок фінансових послуг; • Страховий менеджмент; • Фінансові інновації; • Фінансовий менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові дослідження у фінансах. Загально логічні методи у фінансових дослідженнях. Емпіричні методи у фінансових дослідженнях. Наукові підходи до фінансових досліджень. Напрями досліджень і різновиди наукової діяльності. Академічна доброчесність. Методологія досліджень ефективності у фінансовій сфері. Методологічні засади дослідження державної політики у сфері науки. Методологічні засади дослідження фінансування науки.
Методи та критерії оцінювання: • практичні заняття, робота у малих групах (45%); • підсумковий контроль (55% - екзаменаційний контроль): письмова компонента (30%), усна компонента (25%).
Рекомендована література: 1. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія досліджень у фінансах». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10650. 2. Віртуальне навчальне середовище: електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Research Methodology in Finance». – Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=10652. 3. Socio-economic and management concepts : Collective monograph [I. Alieksieiev, A. Mazur (2021) Providing sustainable finance: the role of financial institutions (7.1). – p.323–331]. – Boston: International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. Retrieved from https://isg-konf.com/socio-economic-and-management-concepts/ 4. Алєксєєв І. В., Мазур А. В. (2021) Науково-технічна підготовка виробництва у забезпеченні сталих перетворень економіки // Інфраструктура ринку. – Вип. 52. – С. 61–66. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-10. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/12.pdf (Index Copernicus). 5. I.Alieksieiev, A.Mazur, A.Moroz. (2020). Methodology of Prospective and Current Research in Finance. Economics, Entrepreneurship, Management, vol. 7, No. 2, p. 46-60. Retrieved from http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-7-number-2-2020/methodology-prospective-and-current-research (Index Copernicus)